/

Back to home page

Europe

Personskiften inom Europeiska kommissionen

   Wed 29/03/2000

Den 4 maj 2000 underrättade kommissionsledamoten Kinnock Europaparlamentet om kommissionens personalpolitik med hänsyn till utnämningar till högre tjänster.

Kandidater för tjänster i kategorierna A1 och A2 intervjuas av en panel av högre tjänstemän som numera bistås av en rådgivande utomstående sakkunnig med erfarenhet av hur man väljer personal till ledande poster. Denna panel gör en objektiv skattning av de sökandes yrkeskunskap och ledarförmåga samt av övriga färdigheter av relevans med tanke på den ifrågavarande tjänsten och rekommenderar en förteckning på kandidater för det slutliga urvalet (en så kallad shortlist). De kandidater som uppförts i denna förteckning intervjuas sedan av den kommissionsledamot som i kraft av sitt ansvarsområde har största direkta beröring med tjänsten (och i fråga om A1-tjänstemän, också av kommissionsledamoten med ansvar för personalfrågor). Kommissionsledamoten med ansvar för personalfrågor uppför sedan på formellt förslag inför kommissionen den kandidat om vilken överenskommelse träffats mellan den kommissionsledamot, under vars ansvarsområde den för tillsättning avsedda tjänsten sorterar, samt kommissionens ordförande.

 

Kan kommissionen förklara hur detta förfarande iakttogs vid gårdagens utnämningar av O'Sullivan, Trojan, Petite och Levi?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-1629+0+DOC+XML+V0//SV