/

Back to home page

Europe

Suu- ja sorkkatauti: EU:n rokottamatta jättämistä koskevan käytännön tarkistaminen

   Fri 07/09/2001

Tämän vuoden maaliskuussa kysymykseen E-1195/01(1) antamassaan vastauksessa komissio toteaa puoltavansa täysin nykyisen rokottamista koskevan kannan tarkistamista, mutta huomauttaa, että kannan tarkistaminen ei ole saanut poliittista kannatusta neuvostossa eikä Euroopan parlamentissa. Komissio toteaa, että kannatuksen puuttuminen heijastelee kyseisen politiikan helposti tunnistettavia puutteita, jotka eivät rajoitu ainoastaan kauppavaikutuksiin.

Tämän vuoden huhtikuussa Euroopan parlamentti kuitenkin ilmaisi selvän poliittisen tukensa kyseisen kannan tarkistamiselle päätöslauselmassaan PE 303.051 (Euroopan parlamentin päätöslauselma komission julkilausumasta suu- ja sorkkataudista Euroopan unionissa), jossa se kehottaa komissiota välittömästi tarkistamaan Euroopan unionin rokottamatta jättämistä koskevaa käytäntöä.

 

Tällä hetkellä — vuoden 2001 syyskuun ensimmäisellä viikolla — on selvää näyttöä siitä, että suu- ja sorkkatautia ei ole vielä saatu täysin hallintaan. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä tautia on paljon vaikeampi saada hallintaan talvella kuin kesällä. Lisäksi on olemassa vaara, että suu- ja sorkkatauti on levinnyt laajalle luonnonvaraisten eläinten keskuuteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 

Laskelmissa, joihin rokottamatta jättämistä koskeva käytäntö perustui vuonna 1991, otettiin huomioon suu- ja sorkkataudin puhkeaminen ainoastaan kymmenen vuoden välein. Pitääkö komissio erittäin todennäköistä mahdollisuutta toisesta peräkkäisestä suu- ja sorkkatautikriisin värittämästä talvesta riittävänä syynä harkita kiireesti uudelleen rokottamatta jättämistä koskevaa käytäntöä ennen talven tuloa?

 

Komissio huomauttaa aivan oikein, että rokottamatta jättämistä koskevan käytännön taustalla ovat kauppavaikutukset. Onko komissio samaa mieltä siitä, että viime talven suu- ja sorkkatautikriisi opetti, että negatiiviset vaikutukset monella talouden alalla painavat vaa'assa huomattavasti enemmän kuin ne vaikutukset, joita yleisellä ennaltaehkäisevällä rokottamisella voisi olla EU:n ulkomaankauppaan? Katsooko komissio, että rokottamatta jättämistä koskevan käytännön taloudelliset vaikutukset riippuvat taudin puhkeamisen tiheydestä ja voimakkuudesta? Jos näin on, missä on positiivisten ja negatiivisten taloudellisten vaikutusten käännekohta?

 

Mitä toimia komissio on tähän toteuttanut sen varmistamiseksi, että jos rokottamatta jättämistä koskevan käytännön tarkistaminen johtaisi yleiseen ennaltaehkäisevään rokottamiseen, riittävä määrä rokotteita olisi saatavilla lyhyellä varoitusajalla uuden suu- ja sorkkatautikriisin puhjetessa?

 

(1) EYVL C 364 E, 20.12.2001, s. 58.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2001-2512+0+DOC+XML+V0//FI