/

Back to home page

Europe European Parliament

Toetredingsverdrag

   Fri 12/07/2002

In paragraaf 22 van de conclusies van de Raad van Sevilla wordt gesproken over een "toetredingsverdrag", terwijl in paragraaf 10 van de conclusies van de Raad van Laken werd gesproken over "toetredingsverdragen".

  1. Kan de Commissie ons bevestigen dat er één toetredingsverdrag wordt opgesteld?
  2. Zo ja, wanneer is het besluit tot het opstellen van één toetredingsverdrag genomen? En wat zijn de overwegingen om tot één toetredingsverdrag te komen?
  3. Bent u met ons van mening dat precedentwerking hier niet opgaat omdat het hier om de toetreding van maximaal tien landen tegelijk gaat?
  4. Hoe verhoudt het principe van individuele beoordeling van de kandidaat-lidstaten zich tot het opnemen van alle kandidaat-lidstaten in één toetredingsverdrag?
  5. Deelt de Commissie met ons de mening dat de democratische controle op het toetredingsproces wordt aangetast doordat nationale parlementen nog slechts "ja" of "nee" kunnen zeggen tegen het gehele verdrag en niet tegen kandidaat-lidstaten afzonderlijk? Acht u dit een goed voorbeeld van democratisch handelen voor de kandidaat-lidstaten?
  6. Is de Commissie voornemens de nationale parlementen alsnog een stem te geven in de individuele beoordeling van de kandidaat-lidstaten? Zo ja, op welke manier?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-2070+0+DOC+XML+V0//NL