/

Back to home page

European Parliament Economy

ASIAN KÄSITTELY

   Thu 14/12/2000

Komissio välitti 13. maaliskuuta 2000 Euroopan parlamentille varainhoitoasetuksen 89 artiklan 5 kohdan mukaisesti seurantakertomuksen toimista vastuuvapautta 1997 koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman sisältämien huomautusten johdosta (KOM(2000) 224 ? 2000/2113(DEC)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 19. toukokuuta 2000 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan sekä lausuntoa varten kaikkiin asiasta kiinnostuneisiin valiokuntiin (C5-0223/2000).

Talousarvion valvontavaliokunta vahvisti 24. toukokuuta 2000 pitämässään kokouksessa Lousewies van der Laanin nimityksen esittelijäksi.

Talousarvion valvontavaliokunta käsitteli komission asiakirjaa ja mietintöluonnosta 7. marraskuuta, 5. joulukuuta ja 12. joulukuuta 2000 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen yksimielisesti.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Herbert Bösch (puheenjohtajana), Lousewies van der Laan (varapuheenjohtaja ja esittelijä), Bert Doorn (Raffaele Costan puolesta), Christos Folias (Brigitte Langenhagenin puolesta), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, José Paulo Martins Casaca (Anne Ferreiran puolesta), John Joseph McCartin (Gabriele Staunerin puolesta), Eluned Morgan, Jan Mulder (Antonio Di Pietron puolesta), José Javier Pomés Ruiz, Heide Rühle (Claude Turmesin puolesta), Bart Staes, Rijk van Dam ja Michiel van Hulten,

Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta päätti 28. marraskuuta 2000 olla antamatta lausuntoa.

Mietintö jätettiin käsiteltäväksi 14. joulukuuta 2000.

Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0397%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI