/

Back to home page

European Parliament Climate

Besluit over oprichting van een Groep Ondernemingenbeleid (GOB)

   Fri 30/03/2001

Artikel 257 EG-Verdrag voorziet in de instelling van een Economisch en Sociaal Comité (ESC) dat al sinds 1957 de Europese Commissie adviseert. Desalniettemin heeft de Commissie op 8 november 2000 een besluit genomen waarbij een raadgevend comité wordt opgericht, genaamd "Groep Ondernemingenbeleid", dat tot taak heeft de Commissie over het ondernemingenbeleid te adviseren. Deskundigen zullen voor hun advies in sommige gevallen een onkostenvergoeding tot 500 € per dag ontvangen.

Kan de Commissie toelichten waarom de taak van deze Groep niet kan worden uitgevoerd door het ESC? Twijfelt de Commissie aan het nut of de toegevoegde waarde van de adviezen van het ESC door een aparte "Groep Ondernemingenbeleid" in te stellen? Hoe kan de Commissie verantwoorden dat er kosten gemaakt worden om advies te krijgen dat ook elders gratis beschikbaar is? Zijn op de uitnodiging reacties gekomen van leden van het ESC en zijn deze opgenomen in de "Groep Ondernemingenbeleid"?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0957+0+DOC+XML+V0//NL