/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

"Bush heeft belang bij goede band met EU"

   Wed 13/06/2001

Volgens D66-europarlementariƫr Bob van den Bos heeft de Amerikaanse president George W. Bush een fout begaan door Europa te negeren in zijn eerste maanden als president. Voor zowel Europa als Amerika is een sterke relatie van belang.

Deze week bezoekt de Amerikaanse President Bush Brussel. "Hij zal een groot charme-offensief lanceren en alles doen om de Europeanen te overtuigen dat Washington hen wel belangrijk vindt", aldus Bob van den Bos in het Radio 1- programma "met het Oog op Morgen". Volgens het D66 Europarlementslid heeft Bush in de eerste maanden van zijn Presidentschap een fout begaan. Hij nam de vriendschap met de Europeanen voor lief. De Transatlantische betrekkingen bleken echter kwetsbaarder dan voorzien. Van den Bos: "Een gespannen Europees-Amerikaanse relatie zal negatieve gevolgen hebben voor Azie en Afrika. "

Van den Bos hoopt dat Bush volgende week met een nieuw inzicht naar Washington terugkeert. Namelijk dat Amerika zich absoluut geen Transatlantische verwijdering kan veroorloven. "Wij zijn de beste bondgenoot van de Amerikanen. Politiek gezien is het voor hen daarom essentieel met ons rekening te houden. Daarnaast zijn 1.3 miljoen banen in de Verenigde Staten rechtstreeks afhankelijk van de export naar Europa." Bush moet volgens het D66 Europarlementslid echter vooral beseffen dat hij zonder Europese steun internationaal zwakker staat. Als Europa en Amerika niet op een lijn zitten, zullen landen als Rusland en China daarvan proberen te profiteren. Aan beide kanten van de oceaan zal het buitenlandbeleid dan bij voorbaat minder effectief zijn.

Twee drijfveren sturen het huidige Amerikaans buitenlands beleid, de eerste lijkt van buitenaf makkelijker te beïnvloeden dan de tweede. Bush wil afstand nemen van Clintons beleid van constructieve betrokkenheid (engagement), vooral als het gaat om Rusland en China. Dit beleid heeft in zijn ogen gefaald. Het incident met het op Chinees grondgebied gestrande Amerikaans spionagevliegtuig kwam wat dat betreft gelegen. Het gaf Bush de kans de wereld te laten zien dat Washington voortaan meer “realistische” betrekkingen met Beijing voorstaat: geen gepraat over wederzijdse handel, slechts een focus op de crisis zelf gecombineerd met heel wat verhulde dreigementen. Escalerende conflicten zullen hem echter dwingen zij aversie tegen "engagement" te matigen. Ook het Bush gezinde bedrijfsleven zal voor constructieve betrokkenheid pleiten.

De tweede drijfveer is hardnekkiger: het Amerikaans eigenbelang. Bush definieert dit begrip enger en egocentrischer dan zijn voorgangers. Internationale verdragen of de publieke opinie in het buitenland vormen geen obstakel. Stuwende krachten zijn principes als “laisser-faire” en “het recht van de sterkste”. Het perspectief is de korte termijn. Samenwerking met de rest van de wereld vindt alleen plaats binnen deze strikte conservatief ideologische interpretatie van het Amerikaans belang.

Het eenzijdig en confronterend optreden dat uit deze drijfveren vloeit dient geen redelijk doel meer nu de Sovjetdreiging is verdwenen. In de gewijzigde verhoudingen wil de Unie zich bovendien niet meer als een mak lam schikken naar de wensen van haar grote broer. Deze omstandigheden werken spanningen tussen de twee continenten in de hand.

Amerika en Europa hebben elkaar echter hard nodig. Door de mondialisering zijn de problemen van onze tijd (milieu, criminaliteit, terrorisme, migratie etc) meer en meer van grensoverschrijdend aard en dus simpelweg niet op te lossen door afzonderlijke staten. Bovendien is met het wegvallen van de de Oost-West tegenstelling het aantal conflicthaarden in de nabijheid van Europa sterk toegenomen. De Unie is echter nog te verdeeld en militair te zwak om in haar ééntje de crises het hoofd te bieden.

Daarom moet de Unie zich vooralsnog vooral richten op niet militair crisismanagement. Europa kan bij interne verdeeldheid over een crisis hooguit een bemiddelende rol spelen. Bijvoorbeeld in Afrika, een continent waar Washington nauwelijks interesse in toont. In het Midden Oosten is het weer gecompliceerder, omdat de strijdende partijen niet alle Europese partners vertrouwen en vice versa. De recente Europees-Amerikaanse samenwerking om de strijdende partijen het Mitchell Rapport te laten uitvoeren, moet het begin zijn van langdurig Transatlantisch gezamenlijk optreden.

Bij voldoende consensus is militair optreden een optie voor Europa, maar alleen als de VS hier achter staan.Zelfs met de toekomstige beperkte interventiemacht, is de Unie immers machteloos als de zaken uit de hand lopen. Een schreeuw om hulp van Washington zal de Transatlantische betrekkingen dan zeker niet ten goede komen, laat staat de geloofwaardigheid van de Unie zelf.

Tegen deze achtergrond bezien moet Europa op verschillende fronten stappen ondernemen. Het moet een effectieve campagne starten om Washington te overtuigen van de noodzaak gezamenlijk op te trekken. Dit vereist een intensivering van de wederzijdse contacten op alle politieke niveaus. De EU-VS topontmoetingen moeten veel meer ten doel hebben concrete resultaten binnen een afgesproken termijn te bereiken. Ook zouden Nationale- en Europese parlementariërs veel vaker overleg moeten voeren met hun collega´s in het Amerikaans Congres. Daarnaast moet de Europese Unie stap voor stap blijven werken aan de opbouw van een eigen defensiecapaciteit, terwijl zij zich niet moet laten verleiden om voortijdig de gaten te vullen die Amerika op het wereldtoneel laat vallen.

Alleen met een sterke Transatlantische band kunnen wereldwijde welvaart en stabiliteit effectief worden bevorderd. Daar zal het ook Amerika uiteindelijk om moeten gaan. Samenwerking is echter onmogelijk als Bush blijft vast houden aan zijn enge op de korte termijn gerichte definitie van het eigenbelang. Europa moet Bush tot dit inzicht zien te brengen. Mislukt deze beïnvloedingsstrategie, dan zal de Unie geforceerd worden haar eigen weg in te slaan. Indirect zadelt Bush Europa dan op met een internationale verantwoordelijkheid die het nog niet kan dragen.