/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66 wil financiën Raad gaan controleren

   Tue 03/04/2001

Het Europees Parlement moet niet alleen de uitgaven van de Europese Commissie onder de loep nemen, maar ook die van de Raad. Vandaag stemt het Europees Parlement over dit voorstel van Lousewies van der Laan, vice-voorzitter van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement. Als het voorstel wordt aangenomen, dan is het aannemelijk dat de Raad ook de uitgaven van het Europees Parlement zélf onder de loep zal nemen.

Lousewies van der Laan, vice-voorzitter van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement, stelt voor om voortaan niet alleen de uitgaven van de Europese Commissie, maar ook die van de Raad te gaan controleren. Daarmee zou een einde komen aan het "herenakkoord" tussen de Raad en het Europees Parlement. Dit akkoord stelt, dat als het Parlement niet naar de uitgaven van de Raad kijkt, de Raad die van het Parlement niet kritisch zal bezien.

Als het voorstel van Van der Laan om de Raad te gaan controleren vandaag wordt aangenomen, is de kans groot dat de Raad als reactie de financiële handel en wandel van het Parlement onder de loep zal nemen. Dit zou een breuk met het verleden betekenen. Van der Laan ziet dit echter als pluspunt: "Het past uitstekend in de politieke agenda van D66".

Van der Laan verdedigde haar plannen vandaag in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. De tekst die zij daarbij heeft uitgesproken vindt u hieronder.

INBRENG LOUSEWIES VAN DER LAAN IN DEBAT OVER DE KWIJTING 1999

Voorzitter,

De lage opkomst bij de verkiezingen zouden weleens de indruk kunnen wekken dat dit Parlement weinig in de melk te brokkelen heeft. Niets is minder waar en het jaarlijkse kwijtingsdebat maakt dat weer duidelijk.

Het naar huis sturen van de Commissie Santer was het keerpunt in het financiële beheer van de Unie. Waar de Raad nog klakkeloos de kwijting van diezelfde Commissie Santer goedkeurde, heeft dit Parlement wel haar verantwoordelijkheid genomen. Niet alleen is hierdoor het politieke belang van de kwijting toegenomen, tegelijkertijd is er een ommezwaai gekomen van een boekhoudkundige exercitie, naar één die gericht is op inhoud en effectiviteit: dit Parlement moet niet alleen kijken of alle bonnetjes er zijn, maar ook of het belastinggeld nuttig is ingezet en er resultaten zijn binnengehaald.

Hierbij worden wij bijgestaan door de Europese Rekenkamer. De Commissie Begrotingscontrole gelooft echter dat de controle nog effectiever zou zijn indien de Rekenkamer daadwerkelijk zou overgaan tot "naming and shaming", het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van die lidstaten die er een potje van maken. Daarnaast willen wij een duidelijke kwantificatie van foutenpercentage op nationaal en sectoraal niveau voor betere inzicht in de problemen. Mocht dat dit jaar nog niet lukken dan moet de Rekenkamer in ieder geval een onderscheid maken tussen grote en kleine fouten, met het invoeren van een zogenaamde "Richterschaal" van fouten. Verder moet de Rekenkamer zich realiseren dat zij zelf niet boven de wet staat: haar leden moeten ophouden zich te verzetten tegen een echte audit van zichzelf en zij moeten hun financiële belangen op Internet publiceren.

Helaas moeten wij keer op keer constateren dat de Europeanen - van Oost tot West en van Noord tot Zuid - weinig vetrouwen hebben in de boekhouding van de Europese Unie. Het is de dure plicht van eenieder die zich met financiële controle van de Europese uitgaven bezig houdt, het vertrouwen van de Europese burger terug te winnen. Dit vertrouwen is een voorwaarde voor het verdere politieke succes van de Europese integratie. Dat vertrouwen kan alleen worden teruggewonnen wanneer wij maximale openheid eisen. De Europeanen willen zekerheid dat betrokken organisaties en lidstaten daar ook echt op worden aangesproken.

Voorzitter, Er is nog een instelling die denkt buiten de controlerende greep van het EP te vallen: de Raad van Ministers, vandaag weer niet aanwezig. Via een zogenaamd "gentleman´s agreement" hebben Parlement en Raad afgesproken elkaars bestedingen niet te bekijken. Zolang het om puur administratieve uitgaven ging was dit wellicht verdedigbaar. Nu zien we echter dat de Raad steeds meer operationele verantwoordelijkheden naar zich toetrekt. Dit ondermijnt niet alleen de positie van de Commissie, maar is ook aan weinig democratische controle onderhevig. Vandaar dat de Commissie Begrotingscontrole tot de slotom is gekomen dat het akkoord op de helling moet. De Rekenkamer moet over de bestedingen van de Raad verslag uit brengen op dezelfde wijze dat ze dat bij andere instellingen doet. De sluipende manier waarop de Raad macht naar zich toe trekt zonder hierover verantwoording af te leggen is in strijd met alle basisbeginselen van de democratie.

Voorzitter,

Over de Comités en Agentschappen kan ik kort zijn. Europa is nog altijd in opbouw en zoals alle dynamische processen aan verandering onderhevig. Het is daarom niet meer dan logisch de bestaande structuren van tijd tot tijd, met het oog op alle veranderingen, tegen het licht te houden. Alle Europese instellingen moeten hun meerwaarde bewijzen. Zij moeten rekenschap afleggen dat het geld van de Europese belastingbetaler goed besteed wordt. Wat is hun invloed op de wetgeving? Opereren ze wel effectief?

Het is natuurlijk triest dat de kwijting voor het Economisch en Sociaal Comité voor de vierde opeenvolgende keer is uitgesteld omdat we nog steeds wachten op een OLAF-rapport over gesjoemel met niet bestaande vliegtickets. Het spreekt voor zich dat het geen beste beurt is voor het zelfreinigend vermogen van de EU als na vier jaar nog geen uitsluitsel is over een zo in het oog springend incident. Als de Europese instellingen het vertrouwen van de Europeanen werkelijk willen terugwinnen, is het te hopen dat dit boek snel gesloten kan worden.

Voorzitter,

Mij rest nog mijn vele kwijtingscollega´s te feliciteren met hun rapporten. De Commissie Begrotingscontrole heeft zich voor het overgrote gedeelte ingetogen en verstandig opgesteld door kwijting te verlenen aan de Commissie, maar daar strikte voorwaarden aan te verbinden. Ook voeren wij de druk voor hervormingen in ons eigen Parlement op. Slechts als wij dit parlement aan de zelfde strenge normen onderwerpen als de andere instellingen kunnen wij een geloofwaardige hervormingsmotor zijn die het vertrouwen van de Europeanen waard is.