/

Back to home page

European Parliament Climate

Effect van low frequency active sonar (LFAS) op het mariene milieu

   Fri 06/12/2002

Is het de Commissie bekend dat de Amerikaanse Commissie voor zeezoogdieren in een rapport aan het Congres de vrees heeft uitgesproken dat, wanneer het LFAS-systeem wereldwijd in gebruik wordt genomen, alle soorten en populaties van zeezoogdieren daarvan mogelijk schade kunnen ondervinden(1)?

Is het de Commissie bekend dat er weinig bekend is over het langetermijneffect van LFAS of andere actieve sonars met hoge intensiteit op het leven in zee of ecologische processen?

Is het de Commissie bekend dat de Amerikaanse Nationale Raad voor onderzoek de vrees heeft uitgesproken dat LFAS en andere actieve sonars met hoge intensiteit een schadelijke invloed kunnen hebben op de mariene voedselketen, waaronder zoöplankton en vis? Is het de Commissie bekend dat vooraanstaande figuren uit de visserij in Plymouth, Verenigd Koninkrijk, erop aandringen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de gevolgen van het sonarsysteem van de Royal Navy op de plaatselijke visbestanden, omdat naar hun zeggen de stand van sommige soorten is teruggelopen sedert de ingebruikname van sonarapparatuur in dit gebied?

Is het de Commissie bekend dat er onlangs op de Canarische eilanden 15 spitsdolfijnen zijn gestrand, waarvan er 14 stierven, een gebeurtenis die samenviel met vlootoefeningen die samen met de Middellandse-Zeevloot van de NAVO werden gehouden, en dat uit de autopsie is gebleken dat de dieren hersenletsel en schade aan het binnenoor hadden opgelopen?

Is het de Commissie bekend dat de geluidsverontreiniging als gevolg van LFAS en andere actieve sonars met hoge intensiteit een schending betekent van het VN-Verdrag inzake het recht van de zee?(2)

Welke maatregelen denkt de Commissie, gezien de verplichtingen van de lidstaten krachtens Richtlijn 92/43/EEG(3) van de Raad, te nemen om de naleving van de richtlijn te waarborgen?

Welk onderzoek is er, gelet op het feit dat deze technologie van invloed kan zijn op tal van soorten en de mariene habitat wereldwijd schade kan toebrengen, in Europa gepland ter bestudering van het effect van LFAS en andere actieve sonars met hoge intensiteit op het leven in zee en het cumulatieve en synergetische effect van het gelijktijdige gebruik van deze technologieën door verschillende landen? Welke specifieke acties heeft de Commissie overwogen om de proliferatie van deze technologie in Europese wateren of onder haar leden te bestuderen of te reguleren?

(1) De gevolgen kunnen uiteenlopen van dood door longhemorragie tot ontwrichting van voeding, voortplanting, verzorging, akoestische communicatie... en ander vitaal gedrag.
(2)VN-Verdrag van 1982 inzake het recht van de zee: Op grond van artikel 196 moeten de landen alle nodige maatregelen treffen om verontreiniging van het mariene milieu als gevolg van het gebruik van technologieën die onder hun jurisdictie of controle vallen voorkomen, verminderen en controleren; de artikelen 204-206 vereisen dat er milieueffectrapportages worden gemaakt en verspreid.
(3) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0096+0+DOC+XML+V0//NL