/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Erkenning van het huwelijk en maatregelen ter bevordering van gelijke behandeling

   Wed 27/06/2001

In een recent arrest over geregistreerd partnerschap zegt het Europese Hof van Justitie dat volgens de in het algemeen aanvaarde definitie van het begrip "huwelijk", dit een verbintenis tussen twee personen van verschillend geslacht is. Het is de Raad ongetwijfeld bekend dat Nederland het burgerlijk huwelijk onlangs heeft opengesteld voor homoseksuele burgers. Nederland is tot dusver het enige land dat dat heeft gedaan.

Het arrest inzake geregistreerd partnerschap heeft een zekere verwarring teweeggebracht over de interpretatie die de Raad daaraan zal geven. Kan de Raad bevestigen dat al zijn gehuwde ambtenaren op voet van gelijkheid zullen worden behandeld, ongeacht hun seksuele geaardheid of het geslacht van hun partner? Kan hij verder mededelen welke maatregelen er worden genomen om een gelijke behandeling van gehuwde en ongehuwde ambtenaren te verzekeren, met inbegrip van degenen met een geregistreerd, maar niet-echtelijk, partnerschap?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1830+0+DOC+XML+V0//NL