/

Back to home page

D66 ALDE/ELDR European Parliament Climate

EU-steun behoud biologische diversiteit

   Thu 30/01/2003

Technologische ontwikkelingen als selectie en genetische modificatie hebben geleid tot hoogproductieve landbouwgewassen, die wereldwijd steeds algemener worden toegepast. Het gevolg daarvan is dat de diversiteit in landbouw(cultuur)gewassen afneemt, doordat de oorspronkelijke, lokale gewassen verdwijnen. Daarmee dreigt echter ook de genetische informatie van deze "oergewassen" te verdwijnen.

Toekomstige generaties zijn er echter bij gebaat dat een zo groot mogelijke diversiteit aan gewassen blijft bestaan, omdat hun genetische informatie een belangrijke bron vormt voor het creëren van nieuwe gewassen. Klimaatverandering en wijzigende economische, sociale en ecologische omstandigheden zullen ook in de toekomst blijven vragen om nieuwe gewassen met nieuwe eigenschappen. Het is dus letterlijk van levensbelang dat oude cultuurgewassen blijven bestaan.

Een organisatie als de Stichting de Oerakker in Noord-Nederland verzamelt de zaden van zoveel mogelijk verschillende cultuurgewassen. Een aantal soorten kan worden bewaard in diepvriescellen bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen, maar andere soorten moeten jaarlijks worden gezaaid en geoogst. De Stichting de Oerakker heeft dit tot nu toe wel gedaan, maar kan dit zowel financieel als qua menskracht (er wordt gewerkt met vrijwilligers) niet meer aan.

  1. Deelt de Commissie mijn mening dat het behoud van de genetische informatie van oude cultuurgewassen van groot belang is voor toekomstige generaties?
  2. Is zij het met mij eens dat het hier gaat om een zodanig groot maatschappelijk belang dat een aanpak nodig is waarbij de continuïteit is gewaarborgd?
  3. Wat voor mogelijkheden bestaan er op Europees niveau om dit soort projecten te steunen, zij het financieel, organisatorisch, door uitwisseling met soortgelijke projecten elders in Europa, of anderszins?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-0175+0+DOC+XML+V0//NL