/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesiens särskilda domstolar för Östtimor

   Fri 10/01/2003

Anser rådet, i likhet med FN:s höge kommissionär för mänskliga rättigheter, att rättegångarna om Östtimor visar att Indonesien inte har tagit ansvar för brotten mot de mänskliga rättigheterna på Östtimor?

Är rådet medvetet om hur lite samarbetsvilja Indonesien visade i samband med utredningarna av den nederländske medborgaren Sander Thoenes död i september 1999 och de brittiska medborgarna Brian Peters och Malcolm Rennies död 1975?

 

Kommer rådet att uppmana FN att inrätta en internationell domstol för Östtimor?

 

Kommer rådet att delta i inrättandet av en sådan internationell domstol om Östtimor?

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//SV