/

Back to home page

European Parliament Climate

Lawaaierige vliegtuigen zoals beschreven in "Hoofdstuk 2" van Richtlijn nr. 92/14/EEG

   Tue 11/06/2002

Overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn nr. 92/14/EEG(1), moeten de lidstaten vanaf 1 januari 2002 de zogenaamde "vliegtuigen uit Hoofdstuk 2" (bijlage 16 van de Conventie van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) die niet uitgerust zijn met hushkits op alle luchthavens van hun grondgebied verbieden.

  1. Kan de Commissie mededelen of alle lidstaten deze bepaling toepassen?
  2. Beschikt zij over informatie betreffende de luchthavens die momenteel nog steeds dergelijke vliegtuigen toelaten? Over welke luchthavens gaat het?
  3. Welke stappen zal de Commissie nemen tegen de lidstaten en de luchthavens die deze richtlijn in werkelijkheid niet toepassen?

  1. PB L 76 van 23.3.1992, blz. 21.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1663+0+DOC+XML+V0//NL