/

Back to home page

Europe European Parliament

Mond- en klauwzeer: herziening niet-vaccinatiebeleid van de EU

   Fri 07/09/2001

In antwoord op de in maart dit jaar gestelde vraag E-1195/01stelt de Commissie dat zij "een herziening van de huidige standpunt ten opzichte van vaccinatie volledig (ondersteunt)", maar dat het bij de Raad en het Parlement aan politieke steun voor zo'n herziening ontbreekt. De Commissie schrijft: "Dit gebrek aan steun komt voort uit de bekende beperkingen van een dergelijk beleid zoals, maar niet uitsluitend, gevolgen voor de handel."

In april van dit jaar heeft het Europees Parlement in zijn resolutie over de verklaring van de Commissie over mond- en klauwzeer in de Europese Unie (zie PE 303 051) echter onomwonden verklaard een herziening te steunen en de Commissie gevraagd "zich onmiddellijk opnieuw te buigen over het rigoureus non-vaccinatiebeleid van de Europese Unie".
Op dit moment, in de eerste week van september, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de MKZ-crisis nog niet geheel bezworen is. Dit is temeer verontrustend daar de ziekte in de winter veel moeilijker onder controle te krijgen is dan in de zomer. Bovendien bestaat het risico dat MKZ endemisch wordt onder in het wild levende dieren in het Verenigd Koninkrijk.
De berekeningen waarop het niet-vaccinatiebeleid in 1991 stoelde gingen uit van slechts één uitbraak per tien jaar. Is de Commissie ook niet van mening dat de nu zeer reële kans op een nieuwe winter-MKZ-crisis aanleiding moet zijn voor een spoedige heroverweging van het niet-vaccinatiebeleid voordat de winter aanbreekt?
De Commissie stelt terecht dat handelsoverwegingen ten grondslag liggen aan het niet-vaccinatiebeleid. Deelt de Commissie de opvatting dat de MKZ-crisis van de afgelopen winter heeft aangetoond dat de negatieve gevolgen voor vele takken van bedrijvigheid de gevolgen van algehele preventieve vaccinatie voor de buitenlandse handel van EU verre overtreffen? Denkt de Commissie ook niet dat de economische gevolgen van niet-vaccinatie worden bepaald door de frequentie en intensiteit van de uitbraken? Zo ja, waar ligt dan het kantelpunt tussen positieve en negatieve gevolgen voor de economie?
Welke stappen heeft de Commissie tot dusver genomen om ervoor te zorgen dat in geval van een zodanige herziening van het niet-vaccinatiebeleid dat algehele preventieve vaccinatie de regel wordt, er voldoende vaccin op korte termijn beschikbaar kan komen, mocht er weer een MKZ-crisis uitbreken?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2001-2512+0+DOC+XML+V0//NL