/

Back to home page

European Parliament

Mund-og klovsyge: revision af EU's ikke-vaccinationspolitik

   Fri 07/09/2001

Som svar på skriftlig forespørgsel E-1195(1) i marts i år anførte Kommissionen, at den "fuldt ud støtter en revision af den nuværende indfaldsvinkel i retning af vaccination", men den anfører, at der ikke er politisk støtte til en sådan revision, hverken i Rådet eller i Europa-Parlamentet. Kommissionen anfører, "at denne manglende støtte afspejler de veldefinerede begrænsninger ved en sådan politik, som indbefatter, men ikke er begrænset til, indvirkninger for samhandelen".

I april i år gav Europa-Parlamentet imidlertid udtryk for sin klare politiske støtte til en revision i sin beslutning PE 303.051 (Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens redegørelse om mund- og klovsyge i Den Europæiske Union), idet det opfordrede "Kommissionen til straks at tage Den Europæiske Unions grundlæggende ikke-vaccinationspolitik op til fornyet vurdering".
 
I dag, i første uge af september 2001, er der klare tegn på, at der endnu ikke er fuld kontrol med mund- og klovsygekrisen. Dette forhold er særligt alarmerende, eftersom denne sygdom er meget sværere at få bugt med om vinteren end om sommeren. Hertil kommer, at der er risiko for, at mund- og klovsygen udvikler sig til en epidemi blandt vilde dyr i Det Forenede Kongerige.
 
På baggrund af, at de beregninger, hvorpå ikke-vaccinationspolitikken var baseret i 1991, kun tog hensyn til et enkelt udbrud af mund- og klovsyge hvert tiende år, er Kommissionen da enig i, at den meget realistiske risiko for, at vi får endnu en vinter med mund- og klovsyge, bør føre til en øjeblikkeligt revision af ikke-vaccinationspolitikken, inden vinteren stunder til?
 
Kommissionen anfører med rette, at indvirkningerne for samhandelen udgør grundlaget for ikke-vaccinationspolitikken. Er Kommissionen enig i, at mund- og klovsygekrisen sidste vinter lærte os, at den negative indvirkning for mange sektorer inden for økonomien i vidt omfang overskygger den indvirkning, som en generel forebyggende vaccination ville have for EU's eksterne samhandel? Er Kommissionen enig i, at den økonomiske indvirkning af ikke-vaccination afhænger af, hvor ofte og hvor intense udbruddene er? Hvor er på denne baggrund vendepunktet fra positiv til negativ økonomisk indvirkning?
 
Hvis en revision af ikke-vaccinationspolitikken fører til generel forebyggende vaccination, hvilke skridt har Kommissionen da taget for at sikre, at der er tilstrækkelig vaccine til rådighed på kort sigt, hvis der kommer endnu et udbrud af mund- og klovsyge?
 
(1) EFT C 364 E af 20.12.2001, s. 58.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2001-2512+0+DOC+XML+V0//DA