/

Back to home page

Europe PvdA GroenLinks VVD D66 European Parliament

Nederlanders nemen gedragscode aan

   Tue 20/07/1999

Onder druk van drie jonge kandidaten hebben alle Nederlandse fracties zich nu verbonden aan een strenge gedragscode en de jaarlijkse publicatie van een financieel jaarverslag.

Het Europees Parlement werkt al jaren aan de totstandkoming van een nieuwe salaris- en onkostenregeling voor zijn leden. In mei 1999 verwierp het Parlement (overigens tot ongenoegen van PvdA, D66, VVD, GroenLinks en SGP/GPV/RPF) een compromisvoorstel van de Raad van Ministers.

De Nederlandse politieke partijen besloten toen het voorbeeld van de jongere kandidaten Lousewies van der Laan (D66), Michiel van Hulten (PvdA), Kathalijne Buitenweg (Groenlinks) en Wytse Russchen (VVD) te volgen (zie artikel in Trouw van 3 maart 1999) en een gedragscode aan te nemen. De code is op 20 juli 1999 ingegaan en luidt als volgt:

De Nederlandse leden van het Europees Parlement declareren alleen werkelijk gemaakte reiskosten. Zij maken gebruik van de door het Parlement ingestelde regeling tot terugbetaling van teveel uitbetaalde reiskosten.

De algemene onkostenvergoeding wordt uitsluitend besteed aan de ondersteuning van parlementaire werkzaamheden. De leden zullen eenmaal per jaar een overzicht publiceren van de wijze waarop deze maandelijkse vergoeding is besteed. De vergoeding voor personeelskosten die de leden ontvangen wordt uitsluitend aangewend voor personele ondersteuning.

De Nederlandse Europarlementariers maken alleen gebruik van regelingen en voorzieningen van het Parlement indien bestaande Nederlandse regelingen ontoereikend zijn. Zij nemen geen deel (meer) aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het Parlement.

Eventuele inkomsten uit nevenactiviteiten worden opgenomen in het daartoe bestemde openbaar register. De leden maken dit voor de burgers gemakkelijk toegankelijk door deze op internet te publiceren.

De Nederlandse leden aanvaarden alleen een dagvergoeding voor dagen die daadwerkelijk besteed worden aan parlementaire activiteiten. Wanneer een lid in Brussel of directe omgeving zijn vaste woonplaats heeft, dan reduceert hij de dagvergoeding tot 1/3, tenzij aantoonbaar extra kosten worden gemaakt.

Iedere delegatie maakt een jaarlijkse rapportage over de wijze waarop de code wordt nageleefd en maakt deze na beoordeling door een onafhankelijke deskundige openbaar.