/

Back to home page

European Parliament Economy

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen och om avslutningen av räkenskaperna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 1997 (avsnitten I - Parlamentet, II - Rådet, III - Kommissionen,

   Wed 12/01/2000

IV - Domstolen, V – Revisionsrätten) (SEK(1998) 520 – C4-0350/1998, SEK(1998) 522 – C4-0351/1998, SEK(1998) 519 – C4-0352/1998)

I enlighet med artikel 78d i EKSG-fördraget, 275a i EG-fördraget och 179a i Euratomfördraget överlämnade kommissionen den 29 april 1998 till parlamentet inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningar för budgetåret 1997, samt rapporten om genomförandet av den allmänna budgeten (SEK(1998) 520, SEK(1998) 522, SEK(1998 519).

Den 16 november 1998 överlämnade revisionsrätten till parlamentet rapporten för budgetåret 1997, vilken hänvisar till ett flertal särskilda rapporter.

Vid plenarsammanträdet den 14 december 1998 tillkännagav parlamentets talman att han hänvisat dokumenten till budgetkontrollutskottet som utsetts till ansvarigt utskott och till samtliga berörda utskott (C4-0350/1998, C4-0350/1998, C4-0351/1998).

Vid utskottssammanträdet den 29 oktober 1998 utsåg budgetkontrollutskottet Laurens Brinkhorst till föredragande.

Den 15 mars 1999 överlämnade rådet till parlamentet rekommendationen avseende beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av den allmänna budgeten för budgetåret 1997 (C4-0156/1999).

Vid utskottssammanträdena den 26 november 1998, den 19 januari, den 23 februari, den 15-16 mars, den 12 och den 20 april 1999 behandlade budgetkontrollutskottet inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen för budgetåret 1997, rapporten om genomförandet av den allmänna budgeten, revisionsrättens rapport, de arbetsdokument som utskottets ledamöter utarbetat om gemenskapens olika verksamhetsområden samt förslaget till betänkande och yttrandena från rådgivande utskott.

Vid plenarsammanträdet den 4 maj 1999 beslutade parlamentet att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet (A4-0201/1999).

I sina skrivelser av den 8 oktober, 12 november och den 6 december 1999 informerade kommissionen parlamentet om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av denna resolution. Vid utskottssammanträdet den 21 september 1999 utsåg budgetkontrollutskottet Lousewies van der Laan till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 6 december 1999 och den 11 januari 2000 behandlade hon ett förslag till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet enhälligt förslaget till beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 1997 med undantag för 1 nedlagd röst. Förslaget till beslut om avslutningen av räkenskaperna beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 1997 godkändes enhälligt, förslaget till resolution och även betänkandet som helhet godkändes enhälligt med undantag för 1 nedlagd röst.

Följande var närvarande vid omröstningen: Theato (ordförande), van der Laan (föredragande och vice ordförande), Bösch (vice ordförande), Blak (vice ordförande) Camre, Dell'Alba, Folias (suppelant för Costa), van Hulthen, Kuhne, Langenhagen, Mastorakis (suppleant för Hollande), Mc Cartin (suppelant för Khanbhai), Mulder (suppleant för Di Pietro), Pomés-Ruiz (suppleant för Staes), Stauner och Turmes (i enlighet med artikel 153 i arbetsordningen).

Yttrande från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi bifogas detta betänkande.

Betänkandet ingavs den 12 januari 2000.

Fristen för ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0004%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV