/

Back to home page

European Parliament Economy

Op 29 april 1998 legde de Commissie

   Wed 12/01/2000

Op 29 april 1998 legde de Commissie, overeenkomstig de artikelen 78 quinquies van het EGKS-Verdrag, 275 bis van het EG-Verdrag en 179 bis van het EGA-Verdrag, de jaarrekening en de financiële balans betreffende het begrotingsjaar 1997, alsmede het verslag over de uitvoering van de algemene begroting voor aan het Parlement (SEC(1998) 520, SEC(1998) 522, SEC(1998) 519).

Op 16 november 1998 legde de Rekenkamer haar verslag over het begrotingsjaar 1997 aan het Parlement voor, waarin wordt verwezen naar diverse speciale verslagen.

Op 14 december 1998 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van deze documenten naar de Commissie begrotingscontrole als commissie ten principale en naar alle betrokken commissies als medeadviserende commissies (C4-0350/1998, C4-0350/1998, C4-0351/1998).

De Commissie begrotingscontrole benoemde op haar vergadering van 29 oktober 1998 Laurens Brinkhorst tot rapporteur.

Op 15 maart 1999 deed de Raad het Parlement de aanbeveling toekomen betreffende de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 1997 (C4-0156/1999).

De Commissie begrotingscontrole behandelde op haar vergaderingen van 26 november 1998, 19 januari, 23 februari, 15 en 16 maart en 12 en 20 april 1999 de jaarrekening en de financiële balans betreffende het begrotingsjaar 1997, het verslag over de uitvoering van de algemene begroting, het verslag van de Rekenkamer, de door de commissieleden opgestelde werkdocumenten over de diverse beleidssectoren van de Gemeenschap, de aanbeveling van de Raad, alsmede het ontwerpverslag en de adviezen van de bevoegde commissies.

Op 4 mei 1999 nam het Parlement het besluit de kwijting van de begroting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 1997 uit te stellen (A4-0201/1999).

Bij schrijven van 8 oktober, 12 november en 6 december 1999 stelde de Commissie het Parlement in kennis van de maatregelen die zij naar aanleiding van bovengenoemde resolutie heeft genomen.

De Commissie begrotingscontrole benoemde op haar vergadering van 21 september 1999 Lousewies van der Laan tot rapporteur.

Zij behandelde een ontwerpverslag op haar vergaderingen van 6 december 1999 en 11 januari 2000.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen bij 1 onthouding, algemene stemmen, algemene stemmen bij 1 onthouding en algemene stemmen haar goedkeuring aan respectievelijk het besluit de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1997, het ontwerpbesluit inzake het afsluiten van de rekeningen met betrekking tot de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1997, de ontwerp-resolutie en het gehele versla

Bij de stemming waren aanwezig: de leden Theato, voorzitter; Van der Laan, rapporteur en ondervoorzitter; Bösch, ondervoorzitter; Blak, ondervoorzitter; Camre, Dell'Alba, Folias (verving Costa), Van Hulten, Kuhne, Langenhagen, Mastrorakis (verving Hollande), McCartin (verving Khanbhai), Mulder (verving Di Pietro), Pomés-Ruiz, Rühle (verving Staes), Stauner en Turmes, overeenkomstig artikel 153 van het Reglement).

Het advies van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie is bij dit verslag gevoegd

Het verslag werd ingediend op 12 januari 2000.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0004%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL