/

Back to home page

European Parliament

Personaleændringer i Kommissionen

   Mon 29/05/2000

Den 4. maj 2000 informerede kommissær Kinnock EP om Kommissionens personalepolitik med hensyn til besættelse af højere stillinger:

Kandidater til A1- og A2-stillinger interviewes af et panel af højtstående tjenestemænd, som bistås af en rådgivende ekstern ekspert med relevant erfaring i udvælgelse af personer til ledende stillinger. Dette panel afgiver en objektiv udtalelse om de erhvervsmæssige kvalifikationer og lederevner samt om de kvalifikationer, der er relevante for stillingen og anbefaler en liste over de bedste egnede kandidater. Kandidaterne på denne liste interviewes dernæst af den kommissær, hvis sagsområde er mest direkte berørt af stillingen (samt i tilfælde af A1-tjenestemænd, af kommissæren med ansvar for personale). Kommissæren med ansvar for personale foreslår dernæst formelt for kollegiet den kandidat, der er nået enighed om sammen med den relevante kommissær og Kommissionens formand.
 
Kan Kommissionen oplyse, hvorledes denne procedure blev fulgt med hensyn til forudgående dags udnævnelse af O'Sullivan, Trojan, Petite og Levi?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-1629+0+DOC+XML+V0//DA