/

Back to home page

Europe European Parliament

Poolse toetreding

   Fri 12/10/2001

Het Financieele Dagblad van 27 september 2001 vermeldt de uitspraak van een hoge ambtenaar van de Commissie: "Uitbreiden zonder Polen is net zoiets als de euro invoeren zonder Duitsland". Is de Europese Commissie het met mij eens dat elk land afzonderlijk beoordeeld zal worden op grond van de oorspronkelijke voorwaarden voor toetreding en dat ten aanzien van Polen hiervoor geen uitzondering bestaat?

Is de Europese Commissie het voorts met mij eens dat, indien Polen niet aan de toetredingscriteria voldoet, de andere kandidaat-lidstaten niet op Polen zullen hoeven te wachten?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2835+0+DOC+XML+V0//NL