/

Back to home page

European Parliament Economy

PROCEDUREVERLOOP

   Thu 14/12/2000

Bij schrijven van 13 maart 2000 deed de Commissie, overeenkomstig artikel 89, lid 5 van het Financieel Reglement, haar voortgangsverslag over de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de opmerkingen van het Europees Parlement in zijn resolutie betreffende de kwijting 1997 (COM(2000) 224 – 2000/2113(DEC)) toekomen aan het Parlement.

Op 19 mei 2000 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit document naar de Commissie begrotingscontrole als commissie ten principale en naar de relevante commissies als medeadviserende commissies (C5-0223/2000).

De Commissie begrotingscontrole bevestigde op haar vergadering van 24 mei 2000 de benoeming van Lousewies van der Laan tot rapporteur.

Zij behandelde het Commissiedocument en het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 7 november en 5 en 12 december 2000.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Herbert Bösch (waarnemend voorzitter), Lousewies van der Laan (ondervoorzitter en rapporteur),Bert Doorn (verving Raffaele Costa), Christos Folias (verving Brigitte Langenhagen), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, José Paulo Martins Casaca (verving Anne Ferreira), John Joseph McCartin (verving Gabriele Stauner), Mair Eluned Morgan, Jan Mulder (verving Antonio Di Pietro), José Javier Pomés Ruiz, Heide Rühle (verving Claude Turmes), Bart Staes, Rijk van Dam en Michiel van Hulten.

De Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport heeft op 28 november 2000 besloten geen advies uit te brengen

Het verslag werd ingediend op 14 december 2000.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0397%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL