/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66 European Parliament

Regering kiest niet voor democratisch Europa

   Wed 17/10/2001

Het ontbreekt de Nederlandse regering nog steeds aan duidelijke keuzes over van de toekomst van Europa. Dit stelde Europees fractievoorzitter van D66 Lousewies van der Laan bij het jaarlijkse debat over de Staat van de Unie in Den Haag. Zij verwijt de regering geen prioriteiten te stellen en keuzes te durven maken: “ Vorig jaar werd een Europees referendum "overwogen" en ook dit jaar zal de regering voorstellen "in overweging nemen. Wanneer wordt er eindelijk een kéuze gemaakt? Je kunt niet enerzijds streven naar een publiek debat en dan zelf aan de zijlijn gaan staan. Je kunt niet pleiten voor een democratischer buitenlands beleid om vervolgens wat seminars af te wachten.”, aldus Van der Laan. Vooral VVD minister van Aartsen is tegenstander van het federale Europa dat D66 voor ogen heeft. Van Aartsen stelt dat de kloof tussen Europa en de mensen in Nederland niet gedicht kan worden met veranderingen in de structuur van Europa, maar slechts door Europa concrete problemen te laten oplossen. Volgens van der Laan ziet de minister echter één ding over het hoofd: “Er zijn ook Nederlanders die het gebrek aan democratie en slagvaardigheid in Europa juist als groot probleem zien. Het democratische gat, dat met ratificatie van het Verdrag van Nice verder zal uitdijen, raakt de levens van mensen rechtstreeks.” Zij verwijst in deze context naar de MKZ crisis, waarin noch de Tweede Kamer, noch het Europees Parlement, noch de kiezer iets te zeggen had over het non-vaccinatiebeleid. D66 ijvert ervoor de Europese landbouw onder democratische controle te krijgen.

De volledige tekst van de inbreng van D66 – van Thom de Graaf en Lousewies van der Laan – is te vinden op www.D66.nl