/

Back to home page

Europe European Parliament

Renovatie Berlaymontgebouw

   Fri 01/06/2001

Uit de Belgische pers van de afgelopen dagen (o.a. de Standaard van 23/24 april) valt af te leiden dat de Belgische minister Dames besloten heeft aan het bedrijf Tractebel de opdracht te geven (à raison van 1 miljard frank) Berlaymont 2000 bij te staan teneinde de renovatie van het Berlaymontgebouw terug op het goede spoor te zetten. De uitlatingen in de pers en de Belgische Senaat doen vermoeden dat deze meerkosten vooral terug te voeren zijn op mismanagement van Berlaymont 2000.

Wordt het bedrag dat hiermee gemoeid is gevoegd bij de kosten voor de renovatie en komt het dan voor rekening van de Commissie?
Met andere woorden: moet de Europese belastingbetaler opdraaien voor de professionele tekortkomingen van het bedrijf Berlaymont 2000?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1575+0+DOC+XML+V0//NL