/

Back to home page

European Parliament Climate

Sluiting van de kerncentrale in Borssele, Nederland

   Fri 22/06/2001

Het Nederlandse dagblad de "Volkskrant" schreef op 1 juni 2001 dat het voor het energiebeleid verantwoordelijke lid van de Commissie, mevrouw de Palacio, op een bijeenkomst de dag daarvoor in Arnhem had gezegd, de vervroegde sluiting van kerncentrales, zoals de Nederlandse regering van plan is, geen goed idee te vinden. Zij zou volgens de krant hebben gezegd dat de in het kader van Kyoto aangegane verplichtingen niet zonder kernenergie kunnen worden nagekomen. Deze verklaringen werden ook in andere media herhaald.

  1. Kan de Commissaris bevestigen dat zij deze verklaringen heeft afgelegd?
  2. Is de Commissaris zich bewust van de nadelen die kernenergie in vergelijking met andere, op niet-fossiele brandstoffen gebaseerde energieopwekking voor het milieu heeft?
  3. Is het de Commissaris bekend dat de Nederlandse regering het gebruik van diverse vormen van op niet-fossiele brandstoffen gebaseerde energieopwekking, andere dan kernenergie, probeert te stimuleren?
  4. Kan de Commissaris enig concreet en overtuigend bewijs leveren dat het huidige beleid van de Nederlandse regering het nakomen van de door haar in het kader van Kyoto aangegane verplichtingen in gevaar brengt?
  5. Zo nee, bij gebrek aan bewijs en noodzaak, wat was voor haar de beweegreden om op zo duidelijke wijze de beperkte belangen van de kernindustrie te verdedigen?
  6. Is de Commissaris het ermee eens dat het aan de Nederlandse regering is om te bepalen hoe (en niet of) de door haar in het kader van Kyoto aangegane verplichtingen worden nagekomen?
  7. Welke Verdragsbepaling kan de Commissaris aanvoeren voor haar bemoeienis met het Nederlandse energiebeleid?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1831+0+DOC+XML+V0//NL