/

Back to home page

European Parliament

Tiltrædelsestraktat

   Fri 12/07/2002

I punkt 22 i konklusionerne fra topmødet i Sevilla tales der om en "tiltrædelsestraktat", mens der i punkt 10 i konklusionerne fra topmødet i Laeken tales om "tiltrædelsestraktaterne".

1. Kan Kommissionen bekræfte, at der er udarbejdet én tiltrædelsestraktat?

2. I bekræftende fald, hvornår er beslutningen om udarbejdelsen af én tiltrædelsestraktat truffet? Og hvilke overvejelser har ført til én tiltrædelsestraktat?

3. Er Kommissionen lige som vi af den opfattelse, at præcedensvirkningen ikke holder, fordi der her er tale om tiltrædelse af maksimalt 10 lande samtidig?

4. Hvordan forholder princippet om individuel bedømmelse af ansøgerlandene sig til optagelse af alle ansøgerlande i én tiltrædelsestraktat?

5. Er Kommissionen ligesom vi af den opfattelse, at den demokratiske kontrol med tiltrædelsesprocessen berøres, ved at nationale parlamenter nu kun kan sige "ja" eller "nej" til den samlede traktat og ikke til de enkelte ansøgerlande hver for sig? Anser Kommissionen dette for at være et godt eksempel på demokratisk optræden for ansøgerlandene?

6. Agter Kommissionen endnu at give de nationale parlamenter en stemme ved den individuelle bedømmelse af ansøgerlandene? I bekræftende fald, hvordan?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-2070+0+DOC+XML+V0//DA