/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Van der Laan: Uitbreiding kritisch blijven volgen

   Thu 07/11/2002

"D66 is voorstander van de uitbreiding, maar zeer kritisch over de manier waarop die nu tot stand komt. Ik heb tegen de resolutie van het Europees Parlement over de uitkomsten van de top in Brussel gestemd vanwege het ontbreken van deze kritiek."

Stemverklaring Lousewies van der Laan over de uitkomsten van de Europese top in Brussel

D66 is voorstander van de uitbreiding, maar zeer kritisch over de manier waarop die nu tot stand komt. Ik heb tegen de resolutie van het Europees Parlement over de uitkomsten van de top in Brussel gestemd vanwege het ontbreken van kritiek op de volgende fundamentele punten:

- De Kopenhagencriteria worden door de meeste kandidaatlanden niet vervuld. Weliswaar concludeert de Commissie in haar landenrapporten steeds dat aan de criteria voldaan wordt, maar wie de onderbouwing leest kan niet anders dan het tegendeel constateren. Corruptie, ook binnen het gerechtelijk systeem, langdurig voorarrest, discriminatie van minderheden, ook door overheidsfunctionarissen en problemen met de administratieve capaciteit nodig voor het correct uitvoeren van EU-regelingen zijn daarvoor nog te wijdverbreid.

- De toetreding van de nieuwe landen is teveel opgehangen aan een 'big bang' op 1 januari 2004. Niet de criteria, maar de datum is daarmee bepalend geworden. Dat kan op zichzelf een aanvaardbare politieke keuze zijn, maar die dient dan expliciet te worden gemaakt en niet te worden weggemoffeld. De gekozen procedure maakt uitstel van de toetreding van een land totdat het aan de criteria voldoet politiek onmogelijk, terwijl daarmee bovendien het signaal wordt afgegeven dat de criteria eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Zo zullen ze ook na de toetreding niet gehaald worden.

- Indien toch wordt overgegaan tot toelating van landen die niet aan de Kopenhagen-criteria voldoen, moet dit gepaard gaan met goede toetsingsmechanismen (met sancties) om ervoor te zorgen dat de criteria, en het acquis, zo snel mogelijk worden overgenomen. Zoals het er nu naar uitziet komen er wel zulke mechanismen voor de economische criteria, maar niet voor de criteria op het gebied van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. D66 vindt gebreken op dat terrein echter nog veel ernstiger dan economische gebreken. Overigens wil D66 dat zulk een mechanisme ook zou tellen voor alle lidstaten.

- Hervorming van het voor het milieu, de Derde Wereld en de consument rampzalige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid blijft uit. De afspraken gemaakt tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende en brengen het risico mee dat echte hervormingen, zoals beoogd wordt door de mid-term review, vertraagd zullen worden. De toetreding had het begin kunnen zijn van een nieuw, groener landbouwbeleid, maar in plaats daarvan is ervoor gekozen eerst het oude, falende landbouwbeleid in te faseren in de nieuwe lidstaten. Het zal niet lang duren eer ook daar de landbouw verslaafd is geraakt aan de bestaande regelingen. Dat het GLB vanaf 2007 wel fundamenteel hervormd zal worden is daarmee buitengewoon onwaarschijnlijk geworden.