/

Back to home page

War, Peace and Development European Parliament

Wapenembargo tegen Israël

   Thu 18/04/2002

De Raad heeft een wapenembargo ingesteld tegen een aantal landen, waaronder Afghanistan, Birma, China, de Democratische Republiek Congo, Liberia, Libië, Sierra Leone, Soedan en, het meest recent, Zimbabwe (18 februari 2002).

Op 8 juni 1998 is de EU-gedragscode voor de wapenexport aangenomen met het doel "hoge gemeenschappelijke normen vast te stellen" voor de wapenexport. Een van de criteria is eerbiediging van de rechten van de mens in het land van eindbestemming. De lidstaten zullen in het bijzonder "geen uitvoervergunning verlenen indien duidelijk het gevaar aanwezig is dat de voorgenomen export gebruikt kan worden voor binnenlandse repressie", met inbegrip van onder andere "… standrechtelijke en willekeurige executies, …" (criterium 2b). Andere criteria zijn onder meer het bestaan van spanningen of gewapende conflicten, de vraag of het risico aanwezig is dat de wapens gebruikt worden om "met geweld territoriale aanspraken te maken" (criterium 4) en naleving van internationale verbintenissen, met inbegrip van humanitair recht (criterium 6).

In de conclusies van de Europese Raad van Barcelona heeft de EU haar veroordeling van Israël herhaald: Israël moet "onmiddellijk zijn troepen terugtrekken uit de gebieden die onder toezicht van de PA staan, een einde maken aan de buitengerechtelijke executies, de blokkades en beperkingen opheffen, de bouw van nieuwe nederzettingen bevriezen en het internationaal recht naleven."

Is de Raad in het licht van het bovenstaande van plan een wapenembargo tegen Israël in te stellen?

Zo niet, is de Raad dan van mening dat dit in overeenstemming is met de bedoeling

van de EU-gedragscode en titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie? Is de Raad voornemens de Commissie (overeenkomstig artikel 14, lid 4 van het Verdrag) te verzoeken de consistentie van haar beleid inzake wapenembargo's te onderzoeken?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1091+0+DOC+XML+V0//NL