/

Back to home page

Human Rights

52 homosexuella män gripna i Egypten — följder för Europa-Medelhavsavtalet

   Thu 27/09/2001

Den 11 maj 2001 gjorde egyptisk polis en razzia mot båten "Queen Boat" i Kairo. De arresterade 52 män som anklagades för att ha "utför omoraliska handlingar" och "kränkt religionen". I flera av Kairos tidningar publicerades namn, adresser och foton på dessa män. Amnesty International och Human Right Watch har uttryckt stor oro över att männen ska ha utsatts för tortyr och inte kommer att ha rätt att överklaga.

Den allmänna åsikten är att de 52 männen arresterades enbart på grund av sin sexuella läggning och för att ha utnyttjat den mötesfrihet som de, genom flera fördrag som Egypten har ratificerat, har rätt till.

 

1. Vilka av Egypten ratificerade fördrag anser kommissionen att landet genom denna rättegång har brutit mot?

 

2. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit och vilka åtgärder tänker den inom den närmaste framtiden vidta för att se till att de 52 männen friges?

 

3. Den 25 juni 2001 undertecknade kommissionen Europa-Medelhavsavtalet mellan EG och Arabrepubliken Egypten. Man kände vid den tidpunkten till händelsen i fråga. a) Diskuterades gripandena under avtalsförhandlingarna? Om de diskuterades, hur kommer det sig att avtalet undertecknades utan att några garantier beträffande de 52 männens öde lämnades av de egyptiska myndigheterna? Om gripandena inte diskuterades, varför? b) Har någon medlemsstat angett att den inte tänker ratificera avtalet förrän alla 52 män friges? Vilka blir konsekvenserna om en medlemsstat väljer att inte ratificera avtalet?

 

4. EU är, enligt kommissionens egna uppgifter, Egyptens viktigaste handelspartner. Dessutom är Egypten ett av de länder som gynnas mest av det ekonomiska samarbetet med EU. Vilka andra följder kommer rättegången att få för förbindelserna mellan EU och Egypten, i synnerhet beträffande storleken på och fördelningen av bidrag inom ramen för Meda-programmet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2613+0+DOC+XML+V0//SV