/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Arrestatie van 52 homoseksuelen in Egypte — gevolgen voor de Euromediterrane Overeenkomst

   Thu 27/09/2001

Op 11 mei 2001 is de Egyptische politie binnengevallen op de Queen Boat in Cairo en heeft daarbij 52 mannen gearresteerd op beschuldigingen van immorele praktijken en smaad aan de godsdienst. Hun namen zijn met foto en adres gepubliceerd in de dagbladen van Cairo. Amnesty International en Human Rights Watch zijn zeer bezorgd dat de gearresteerden gefolterd zijn in gevangenschap en geen enkel recht krijgen om beroep aan te tekenen.

Er wordt algemeen aangenomen dat de 52 enkel en alleen op grond van hun seksuele geaardheid gearresteerd zijn, en omdat ze gebruik gemaakt hebben van de vrijheid van vergadering die hun gewaarborgd is door verschillende verdragen die Egypte geratificeerd heeft.

  1. Welke verdragen die door Egypte geratificeerd zijn, worden er volgens de Europese Commissie in deze zaak overtreden?
  2. Welke stappen heeft ze ondernomen en denkt ze in de naaste toekomst te ondernemen om voor de vrijlating van de 52 te zorgen?
  3. De Europese Commissie heeft op 25 juni 2001 de Euromediterrane Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische republiek Egypte ondertekend. Het incident was op dat ogenblik al bekend.
    a) Zijn de arrestaties tijdens de voorbereidende onderhandelingen ter sprake gekomen? Zo ja, waarom is het verdrag dan getekend zonder ook maar enige waarborg vanwege de Egyptische autoriteiten voor het lot van de 52? Zo nee, waarom niet?
    b) Zijn er lidstaten die hebben laten weten dat ze het verdrag niet zullen ratificeren zolang de 52 niet vrijgelaten zijn? Als een lidstaat besluit om niet tot ratificatie over te gaan, wat zijn dan de gevolgen?
  4. Volgens de Europese Commissie haar eigen informatie is de Europese Unie de voornaamste handelspartner van Egypte. Egypte is één van de voornaamste begunstigden van de financiële samenwerking met de Europese Unie. Welke andere gevolgen zal de zaak hebben voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Egypte, en vooral voor de omvang en verdeling van de Meda-financiering?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2613+0+DOC+XML+V0//NL