/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Asielzoekers uit toekomstige lidstaten

   Tue 02/04/2002

In de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen werd gesteld: "Het lidmaatschap vereist dat het kandidaatland zover is gekomen dat het beschikt over stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen [...]". Dat impliceert dat voor deze criteria geen overgangsperioden kunnen worden toegestaan.

Onlangs heeft een Franse rechtbank asiel verleend aan een groep Hongaarse zigeuners, terwijl de EU op dit moment met Hongarije en elf andere landen over toetreding onderhandelt.

Hoeveel EU-landen aanvaarden asielaanvragen van personen uit de twaalf kandidaatlanden waarmee de EU onderhandelt?

Hoeveel aanvragen zijn al verwerkt en uit welke landen waren zij afkomstig? In hoeveel gevallen is asiel verleend?

Meent de Commissie niet dat landen waarin inwoners zo weinig bescherming van staatswege genieten dat asielaanvragen uit deze landen in behandeling worden genomen of zelfs ingewilligd, deze problemen moeten oplossen voordat zij tot de EU toetreden?

Hoe kan dit worden gegarandeerd? Is de Commissie voornemens concrete actieplannen te eisen met tijdschema's en termijnen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0024+0+DOC+XML+V0//NL