/

Back to home page

Human Rights

Asylsökande från framtida medlemsstater

   Tue 02/04/2002

Europeiska rådet i Köpenhamn fastställde att medlemskapet kräver att kandidatlandet har uppnått stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter. Detta innebär att inga övergångsperioder kan komma i fråga vad gäller dessa kriterier.

En fransk domstol har nyligen beviljat en grupp ungerska romer asyl. EU förhandlar om medlemskap med Ungern och 11 andra länder.

 

Hur många EU-länder accepterar asylansökningar från de tolv kandidatländerna som EU förhandlar med?

 

Hur många ansökningar har behandlats och från vilka länder kommer asylsökandena? I hur många fall har asyl beviljats?

 

Håller kommissionen med om att länder där staten inte kan skydda människor i så stor utsträckning att den kan garantera att deras asylansökningar behandlas, eller att de t.o.m. beviljas asyl, borde lösa dessa problem innan de ansluter sig till EU?

 

Hur kan detta garanteras? Kommer kommissionen att insistera på konkreta handlingsplaner som inbegriper tidsplaner och sista datum för genomförande?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0024+0+DOC+XML+V0//SV