/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Bescherming mensenrechten in Moldavië - homoseksualiteit

   Tue 12/12/2000

Is de Commissie op de hoogte van het incident op 23 september 2000, waarbij de Moldavische politie met veel machtsvertoon een vergadering van de organisatie "Curcubeul" (Regenboog) heeft verstoord en ongeldig verklaard? Curcubeul is de enige organisatie die de belangen van homoseksuele mannen en vrouwen in Moldavië behartigt en is aangesloten bij de International

Gay and Lesbian Association. Welke stappen heeft de Commissie ondernomen of zal zij ondernemen om de Moldavische regering erop te wijzen dat dit soort gedrag niet strookt met de Europese normen en waarden en erop aan te dringen dat de desbetreffende politieautoriteiten tot de orde worden geroepen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2000-0966+0+DOC+XML+V0//NL