/

Back to home page

Human Rights

Beskyttelse af homoseksuelle i ansøgerlandet Rumænien

   Tue 16/01/2001

Er Kommissionen rede til så hurtigt som muligt at tage kontakt med den nyvalgte rumænske præsident Iliescu om det forhold, at strafferettens artikel 200 (diskriminering af homoseksuelle) stadig er i kraft?

Vil Kommissionen over for den rumænske præsident tilkendegive, at det er en forudsætning, at strafferettens artikel 200 annulleres, inden Rumænien kan tiltræde Europæiske Union?

 

Hvilke projekter finansierer EU i ansøgerlandene med sigte på at imødegå fordomme mod og diskriminering af homoseksuelle?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//DA