/

Back to home page

Human Rights

Den nederlandske lov om narkotikakurerer — en overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention

   Thu 18/04/2002

For nylig vedtoges i Nederlandene to nødlove om tilbageholdelse af narkosmuglere. Bestemmelserne om behandlingen af tilbageholdte er i Nederlandene fastlagt i tre rammelove. Med nødlovene ophæves midlertidigt disse rammelove for en bestemt kategori af arrestanter. Den nederlandske regering påberåber sig, at der er tale om en nødsituation på grund af "betydelige kapacitetsproblemer i arrester og fængsler".

I modsætning til, hvad der er almindeligt i Nederlandene, kan mistænkte takket være lovændringerne omgående anbringes i en celle, hvor der befinder sig allerede domfældte personer, ligesom mindreårige kan anbringes sammen med voksne. Desuden gælder der begrænsninger, bl.a. med hensyn til meningsfyldt beskæftigelse, besøgsret, adgang til hjælp til løsladte og mulighederne for at arbejde. Dette forekommer at være i strid med internationale bestemmelser, som bl.a. andet er fastsat i "substantive sections" i de almindelige beretninger fra den europæiske komité til bekæmpelse af tortur og nedværdigende behandling og i artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

I artikel 6 i EU-traktaten og i charteret om de grundlæggende menneskerettigheder bekræftes den vægt, som EU tillægger menneskerettighederne. Da Kommissionen i medfør af aftalen mellem Europarådet og Kommissionen af 16. juni 1987 kan deltage i møderne i Europarådets Ministerkomité, og i medfør af artikel 303 i EF-traktaten kan og bør Kommissionen sætte menneskerettighedsspørgsmål på dagsordenen i Europarådet, som har direkte indflydelse på dette område.

1. Er Kommissionen bekendt med indholdet af de nævnte nederlandske love?

2. Deler Kommissionen min frygt for, at grundlæggende principper i den europæiske menneskerettighedskonvention og rapporterne fra den europæiske komité til bekæmpelse af tortur og nedværdigende behandling hermed kan blive overtrådt?

3. Hvilke muligheder ser Kommissionen for at rejse denne sag over for de nederlandske myndigheder?

4. Er Kommissionen indstillet på at forelægge denne sag for Europarådet med henblik på en nærmere undersøgelse?

5. Hvis der optræder en lignende situation i et kandidatland, hvilke skridt vil Kommissionen da kunne tage, og vil dette indgå i de årlige rapporter om fremskridtene hen imod tiltrædelse?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1115+0+DOC+XML+V0//DA