/

Back to home page

Human Rights

Egyptissä pidätetyt 52 homoseksuaalia ja tapauksen seuraukset Euro—Välimeri-sopimukselle

   Thu 27/09/2001

Egyptiläiset poliisit tekivät 11. toukokuuta 2001 ratsian Queen Boat -laivaan Kairossa ja pidättivät 52 miestä, joita syytettiin "moraalittomuuden harjoittamisesta" ja "uskonnon loukkaamisesta". Miesten nimet, valokuvat ja osoitteet julkaistiin kairolaisissa sanomalehdissä. Amnesty International ja Human Rights Watch ovat ilmaisseet olevansa asiasta syvästi huolestuneita, koska pidätettyjä on kidutettu ja koska heillä ei ole valitusoikeutta.

Yleinen käsitys on, että kyseiset 52 miestä pidätettiin ainoastaan heidän sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi ja siksi, että he käyttivät hyväkseen kokoontumisvapautta, joka taataan lukuisissa Egyptin ratifioimissa sopimuksissa.

  1. Mitä Egyptin ratifioimia sopimuksia nämä pidätykset komission mielestä rikkovat?
  2. Mihin toimiin komissio on ryhtynyt ja aikoo lähitulevaisuudessa ryhtyä varmistaakseen, että kyseiset 52 miestä vapautetaan?
  3. Komissio allekirjoitti 25. kesäkuuta 2001 Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen Euro—Välimeri-sopimuksen. Sillä hetkellä tiedettiin edellä mainitusta tapauksesta. a) Käsiteltiinkö sopimusneuvotteluissa edellä mainittuja pidätyksiä? Jos käsiteltiin, niin miksi sopimus allekirjoitettiin siitä huolimatta, että Egyptin viranomaiset eivät antaneet mitään takuita näiden 52 miehen kohtalosta? Jos ei käsitelty, niin miksei? b) Onko mikään jäsenvaltioista ilmoittanut kieltäytyvänsä ratifioimasta kyseistä sopimusta siihen saakka, kunnes kaikki 52 miestä vapautetaan? Jos jokin jäsenvaltio päättäisi olla ratifioimatta sopimusta, mitä siitä seuraisi?
  4. Komission antamien tietojen mukaan Euroopan unioni on Egyptin tärkein kauppakumppani. Lisäksi Egypti saa unionilta huomattavan paljon taloudellista tukea. Mitä muita seurauksia edellä mainituilla pidätyksillä on Euroopan unionin ja Egyptin välisiin suhteisiin ja erityisesti Meda-rahoituksen määrään ja jakamiseen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2613+0+DOC+XML+V0//FI