/

Back to home page

Human Rights

Erkännande av äktenskap och steg mot likabehandling

   Wed 27/06/2001

I en dom nyligen om registrerade partnerskap konstaterade domstolen att äktenskap i allmänhet definieras som något som ingås mellan två heterosexuella personer. Som ni säkert känner till blev civila äktenskap för homosexuella medborgare nyligen tillåtet i Nederländerna. Nederländerna är idag det enda landet i världen där detta är möjligt.

Domen om registrerade partnerskap gav upphov till viss förvirring med tanke på hur den kommer att tolkas av rådet. Kan rådet bekräfta att alla dess gifta anställda kommer att behandlas lika, oberoende av deras sexuella läggning eller könet på deras partner? Jag skulle också vilja veta vilka åtgärder som vidtas för att garantera likabehandling av gifta och ogifta anställda, även de som registrerat sitt partnerskap utan att vara gifta.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1830+0+DOC+XML+V0//SV