/

Back to home page

Human Rights

Huumekuriireja koskevat Alankomaiden hätälait ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkominen

   Thu 18/04/2002

Alankomaissa hyväksyttiin hiljan (5. maaliskuuta 2002) kaksi kokaiinin salakuljettajien vangitsemista koskevaa hätälakia. Vankien ja pidätettyjen kohtelua koskevat säännöt on Alankomaissa vahvistettu kolmessa periaatelaissa. Hätälakien avulla voidaan väliaikaisesti jättää soveltamatta kyseisiä periaatelakeja kun on kyse tietynlaisista pidätetyistä. Alankomaiden hallitus vetoaa tässä yhteydessä pidätystilojen ja vankiloiden suurten kapasiteettiongelmien aiheuttamaan hätätilaan.

Näiden lainmuutosten myötä voidaan Alankomaissa pian poiketa tavanomaisista käytännöistä ja sulkea epäiltyjä samaan selliin jo tuomittujen vankien kanssa sekä alaikäisiä samaan selliin aikuisten kanssa. Lisäksi rajoitetaan muun muassa mahdollisuuksia mielekkääseen ajankäyttöön, oikeutta vastaanottaa vierailuja, pääsyä uudelleenluokitukseen sekä valitusmahdollisuuksia. Tämä lienee vastoin muun muassa Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen komitean (CPT) yleiskertomusten "pysyvissä osissa" ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa vahvistettuja kansainvälisiä normeja.

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan ihmisoikeuksien olennainen merkitys EU:lle. Koska komissio saa olla läsnä Euroopan neuvoston ministerikomitean relevanteissa neuvonpidoissa (16. kesäkuuta 1987 tehty sopimus Euroopan neuvoston ja EY:n välillä) ja kun otetaan huomioon EY:n perustamissopimuksen 303 artikla, komissio voi ja saa ottaa esille myös ihmisoikeuskysymyksiä Euroopan neuvostossa, jolla on suora toimivalta kyseisellä alalla.

  • Onko komissio tietoinen kyseisten alankomaalaisten lakien sisällöstä?
  • Jakaako komissio huoleni siitä, että lait uhkaavat Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja CPT:n kertomuksiin sisältyvien perusperiaatteiden noudattamista?
  • Mitä mahdollisuuksia komissio näkee kysymyksen esille ottamiseen Alankomaiden hallituksen kanssa?
  • Onko komissio valmis saattamaan tämän asian Euroopan neuvoston tietoon tarkemman selvityksen käynnistämiseksi?
  • Jos vastaavanlainen tilanne esiintyisi jossakin ehdokasvaltiossa, mihin toimiin komissio voisi silloin ryhtyä ja tarkasteltaisiinko kysymystä (ehdokasvaltioiden) edistymistä käsittelevissä vuotuisissa kertomuksissa?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1115+0+DOC+XML+V0//FI