/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development Europe D66 Climate

Inbreng AO VN-Millenniumdoelstellingen

   Wed 29/06/2005

Mevrouw Van der Laan (D66): Voorzitter. De millennium development goals kunnen worden verwezenlijkt tegen 2015, maar alleen indien alle betrokkenen hun standaardwerkwijze laten varen en onmiddellijk in een veel hoger tempo, op veel bredere schaal actie ondernemen. Dit is een citaat van Kofi Annan uit "In larger freedom". D66 zou graag zien dat alle deelnemers, en vooral de Nederlandse regering, de top in september op deze manier tegemoet gaan. De realiteit is helaas dat nog steeds, elke dag, duizenden kinderen onnodig sterven, omdat er geen klamboes zijn om hen te beschermen tegen malariamuskieten, omdat zij diarree hebben of omdat er geen schoon drinkwater is. Er is nog buitengewoon veel nodig om die doelen te bereiken. Daar zouden wij alleen al de hele avond over kunnen praten, maar ik zal ook een paar minuten moeten besteden aan de hervormingen van de VN. Ik richt mij op drie punten: mensenrechten, de internationale rechtsstaat en duurzame ontwikkeling. D66 maakt zich hard voor een onmiddellijke, rigoureuze hervorming van de ernstig gepolitiseerde VN-mensenrechtencommissie. De wijze waarop president Mugabe in Zimbabwe tekeergaat, ik kan het helaas niet anders noemen, terwijl de VN buitengewoon weinig doet als gevolg van verschillende no-actionmoties tijdens de 59e Algemene Vergadering, zijn slechts een voorbeeld van hoe deze commissie disfunctioneert. D66 pleit voor de instelling van een human rights council als hoofdorgaan van de VN. Deze zou elk jaar alle landen van de wereld langs de mensenrechtenmeetlat moeten leggen en objectief moeten beoordelen in hoeverre de mensenrechten worden overtreden. Door deze transparante manier van beoordelen is het veel beter mogelijk om landen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken en kunnen de politieke spelletjes over de ruggen van de slachtoffers tot het verleden behoren. Wij hebben in de Europese Unie goede ervaringen opgedaan met deze methode bij de toetredingsonderhandelingen. Ik vind dat Europa op dit vlak de leiding zou moeten nemen. Nu ik het toch over Europa heb, ik moet even kwijt dat ik de toon van de brieven van de regering zeer bilateraal vond. Er staat steeds dat Nederland dit of dat doet, terwijl je ervan uit kunt gaan dat veel van deze dingen in Europees verband gezamenlijk worden gedaan. Kan de regering dat bevestigen? Op het gebied van de mensenrechten is D66 net als de regering van mening dat de speciale procedures en de rechten van de ngo's behouden moeten blijven. Wij hopen op een zeer succesvolle, stevige Nederlandse stem bij dit dossier. Verder zou D66 graag zien dat de regeringen zich tijdens de top in september committeren aan een slotdocument, waarin wordt gesteld dat alle ondertekenende regeringen de mensenrechten volledig moeten beschermen en dat zij meetbare stappen moeten nemen om de verplichtingen uit de universele verklaring en de daaruit voortkomende mensenrechtenverdragen na te leven. Dan de internationale rechtsstaat. De regering steunt de voorstellen van de SG om criteria voor het gebruik van geweld, anders dan in zelfverdediging, aan te nemen in de Veiligheidsraad. Ik vraag mij af of het niet beter zou zijn voor de legitimiteit van deze voorstellen, als zij door de Algemene Vergadering zouden worden aangenomen. Ik wil ook graag horen hoe deze nieuwe criteria dan ook consequent zullen worden toegepast. Daarnaast denkt D66 dat er ook duidelijke criteria moeten komen om conflicten te voorkomen, bijvoorbeeld via de voorgestelde peacebuilding commission. Als wij duidelijk maken wat wel en niet kan en bij schending consequent tot sancties overgaan, kan veel leed voorkomen worden. Ik wil graag weten wat de inzet van de regering is bij de conflictpreventie. In de ene brief zie ik begrip voor de houding van de SG, die zich meer op wederopbouw dan op conflictpreventie wil richten, maar bij andere onderwerpen, zoals non-proliferation en terrorisme, zie ik dat de regering wel wil inzetten op preventie. Enkele woorden over de duurzame ontwikkeling. Een West-Europese koe krijgt nog steeds meer steun dan een Afrikaanse man. De koe doet het met €2 per dag, maar een miljard medemensen doen het nog steeds met minder dan €2 per dag. Het is dan ook heel duidelijk wat wij moeten doen om de armsten een kans te geven, namelijk het Europees landbouwbeleid drastisch hervormen. Vandaag zijn bij de stemming meerdere moties aangenomen. Ik had opgeschreven dat ik nu complimenten zou geven aan het CDA, maar die schrap ik maar weer. Het is mij immers niet zo duidelijk of dat nog wel staat. Het is echter duidelijk wat een brede Kamermeerderheid wil: openbreken van de afspraken die nu tot 2013 vastliggen, met het oog op het opengooien van onze markt en het stoppen van exportsubsidies. Gelukkig krijgen wij aanstaande vrijdag van de regering duidelijkheid over haar inzet op de korte termijn. Het lijkt mij echter logisch als de premier op dat punt vandaag al een tipje van de sluier kan oplichten. De minister van LNV heeft via de media immers al laten weten dat hij niet van plan is om die moties uit te voeren. Ik vind dat de Kamer er recht op heeft om nog voor het reces te horen wat precies de inzet van de premier is. Naast de actie die Europa op dit vlak moet nemen, maakt de fractie van D66 zich zorgen over het feit dat eigenlijk niemand concreet probleemeigenaar is van de millenniumdoelen. Wie kunnen wij straks eigenlijk aanspreken op het falen? Is het niet mogelijk om landen meer individueel aanspreekbaar, liefst zelfs aansprakelijk te maken voor een deel van de doelen? Zou Nederland bijvoorbeeld een deel van het project van Botswana kunnen adopteren door te zeggen: 10.000 van de meisjes die naar school moeten, komen voor onze rekening? Als je op die manier die doelen opknipt en behapbaar maakt en mensen daarvoor aanspreekbaar en aansprakelijk maakt, is er misschien ook meer kans dat zij echt kunnen worden uitgevoerd. Dan kunnen wij samen daarnaar toe gaan werken. Naast de ontwikkeling is voor D66 ook de duurzaamheid van belang. Ik krijg een beetje de indruk dat er op de top, behalve over klimaatverandering, eigenlijk weinig aandacht zal zijn voor het milieu. Ik wil graag weten of de regering die inschatting deelt en of daar nog iets aan te veranderen valt. Tot slot drie opmerkingen. De fractie van D66 is voorstander van een internationaal wapenhandelsverdrag en vraagt de regering om zich hiervoor sterk te maken. De fractie van D66 wil in dit jaar van het microkrediet veel meer aandacht voor dit middel, dat op bepaalde punten zeer effectief zou kunnen zijn. Wij vragen de regering om zich ook daarvoor sterk te maken. Tot slot is de fractie van D66 voor verbetering van de regionale representativiteit en verhoging van het democratisch gehalte van de Veiligheidsraad, maar ik heb eigenlijk weinig illusies dat dat het grote verschil gaat maken. Daarvoor is echt een mentaliteitsomslag in de Veiligheidsraad nodig. Politieke wil, visie en daadkracht; niet alleen de Veiligheidsraad, maar wij allemaal hebben dat nodig om de top tot een succes te maken. Ik wens de regering veel van alle drie toe.