/

Back to home page

Human Rights Europe D66

Inbreng D66 met betrekking tot de toetreding van Turkije tot de Europese Unie

   Tue 19/07/2005

D66 heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief over het voldoen van Turkije aan de voorwaarden voor opening van de toetredingsonderhandelingen. Algemeen kader: D66 is voorstander van Turkse toetreding D66 is voorstander van de Turkse toetreding tot de Europese Unie. Wij vinden dat Turkije aan dezelfde criteria moet voldoen als de overige (kandidaat-)lidstaten. D66 maakt in haar oordeel over het wel of niet starten van de toetredingsonderhandelingen geen onderscheid tussen landen met een joods-christelijke of een islamitische achtergrond, want vrijheid van godsdienst en het non-discriminatiebeginsel zijn centrale Europese waarden. Centraal staat de vraag of de landen voldoen aan de Kopenhagencriteria, niet hun religieuze achtergrond. De leden van D66 zijn dus voor het starten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije, mits Turkije bij de start van de onderhandelingen voldoet aan de vastgestelde voorwaarden. “Negotiating Framework” D66 is teleurgesteld in het door de Commissie voorgestelde onderhandelingskader. Graag zien wij dat de regering zich sterk maakt voor de volgende wijzigingen alvorens ermee in te stemmen: 1. Een volwaardig lidmaatschap voor Turkije Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen moet het volwaardige lidmaatschap van Turkije zijn. Dat is afgesproken tijdens de Europese top in december 200? En het is ook wat onze partij betreft het einddoel van de onderhandelingen. Het valt D66 op dat het onderhandelingskader ook de mogelijkheid van minder vergaande samenwerking noemt. Dit schept weer ruimte voor discussie over wel of geen volwaardig lidmaatschap. Hoe staat het kabinet hierin? Is het kabinet ook van mening dat het einddoel volwaardig lidmaatschap is en blijft? D66 is tegen permanente vrijwaringsclausules, bijvoorbeeld op het gebied van het vrije verkeer van personen of afwijkingen van het acquis. Wij erkennen dat tijdelijke maatregelen waarschijnlijk politiek noodzakelijk zullen zijn, maar permanente uitzonderingen rieken naar een tweederangs lidmaatschap. Is de regering bereid te vechten voor een volwaardig lidmaatschap van Turkije? 2. Objectief opschortingmechanisme De Europese Commissie geeft aan slechts tot opschorten van de onderhandelingen over te willen gaan indien er sprake is van een “serious and persistent breach of the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law.” Met andere woorden: kandidaat Turkije zal tijdens de onderhandelingen al als volwaardig lid behandeld worden. Immers, dit is de formulering uit het Europees Verdrag. Destijds had D66 kritiek op deze vage formulering en de ruimte voor politiek opportunisme die hierdoor wordt vrijgelaten. Om dezelfde reden vinden we de gekozen formulering ook nu ongelukkig. Daarbij komt dat het toetredingproces juist gebruikt moet worden om maximale verbeteringen te bewerkstelligen. Wat is een “serious breach”? Marteling door slaaponthouding of moeten er elektroshocks aan te pas komen? Wat is “persistent”? Als er elk jaar 5 corrupte rechters zijn? Als er het jaar daarop nog maar 4 van zijn, is het dan niet meer persistent? D66 wil een duidelijk, van te voren gedefinieerd opschortingmechanisme, zodat de ruimte voor politiek opportunisme geminimaliseerd wordt. Zie ook hieronder ten aanzien van de politieke criteria van Kopenhagen. Welke wijzigingen wil de regering zelf aanbrengen in het onderhandelingskader? Ziet zij ook dat het huidige opschortingmechanisme ernstig tekort schiet? 3. Verdere vragen over onderhandelingskader - Op welke basis worden de benchmarks voor voorlopige sluiting van hoofdstukken geformuleerd? - De leden van de D66-fractie betreuren het dat de regering nog geen duidelijke visie heeft over de financiële implicaties van Turkse toetreding. Wij kunnen ons voorstellen dat bijvoorbeeld hervorming van het landbouwbeleid (in de lijn van de motie Van der Laan) des te urgenter worden met oog op de Turkse toetreding. Graag een reactie. - In overeenstemming met de conclusies van de ER 1993 is de Unie capaciteit om Turkije op te nemen ook van doorslaggevend belang. De leden van D66 willen dat Nederland actief meedenkt over deze capaciteit en dit onderwerp niet enkel op het bordje van de Commissie schuift. Wat zijn de condities sine qua non voor toetreding in deze context? Welke hervormingen moeten volgens deze regering plaats hebben gehad? 4. Toetredingscriteria De leden van D66 maken haar goedkeuring voor de opening van de onderhandelingen op 3 oktober afhankelijk van het voldoen van Turkije aan de politieke Kopenhagencriteria, de toepassing van de “zes wetten” en erkenning van Cyprus door Turkije. D66 vindt het buitengewoon belangrijk dat Turkije ook echt voldoet aan de gestelde voorwaarden voordat de toetredingsonderhandelingen van start gaan. We hebben in het verleden te vaak gezien dat landen als het ware achterover gaan leunen zodra de toetredings- of onderhandelingsdata zijn vastgesteld. We willen dit voorkomen door een helder, eerlijk en afrekenbaar onderhandelingsproces te waarborgen, dat zowel recht doet aan de inspanningen van Turkije als de voorwaarden die de Europese Unie stelt aan toetreding. Ook de uitslag van de referenda over de Europese Grondwet benadrukt nogmaals de noodzaak van een helder en geloofwaardig onderhandelingskader, waarin duidelijke afspraken gemaakt worden tussen beide partijen. Het gevoel leeft dat afspraken in Europa alleen gelden voor kleine landen en dat politiek opportunisme nogal eens de doorslag geeft. Juist bij een project zoals Turkse toetreding waarbij nog veel aan draagvlakontwikkeling gedaan moet worden is zorgvuldigheid van het grootste belang. 5. Politiek Kopenhagen criteria De D66-fractie betreurt het dat de regering op 17 december 2004 heeft ingestemd met de formulering dat Turkije slechts in “voldoende mate” hoeft te voldoen aan de criteria. Wij maken hierbij een onderscheid tussen de politiek criteria die conditio sine qua non voor opneming moeten zijn enerzijds; en anderzijds de economische criteria en de implementatie van het acquis die ook lopende de onderhandelingen vervuld kunnen worden. In het onderhandelingskader staat dat onderhandelingen gestart worden zodra Turkije “voldoende” tegemoet komt aan de Kopenhagen-criteria. D66 vindt dit onduidelijk. Wat wordt verstaan onder “voldoende”? We missen in deze paragraaf heldere definities en criteria. Is de regering bereid om zich in te zetten voor heldere, objectieve en meetbare criteria op dit punt? Zie ook de opmerkingen van de D66 leden onder punt 2 over het opschortingmechanisme. Het doorvoeren van de noodzakelijke rechtstatelijke hervormingen en het verbeteren van de mensenrechtensituatie zijn harde voorwaarden voor het starten van de onderhandelingen. De D66-fractie is verheugd over het feit dat de druk op Turkije om de “zes wetten” aan te nemen heeft geleid tot inwerkintreding van alle zes. Wij zijn echter niet onder de indruk van “papieren stappen”, maar willen graag weten of de wetten in de praktijk worden toegepast. Het is niet de bedoeling dat wetgeving onder externe druk door het parlement worden gejaagd om in de praktijk geen weerklank te vinden. Welke controle mechanisme heeft de EU op dit vlak? Hoe gaat de toepassing in de praktijk? Ondanks de wethervormingen die Turkije in 2004 heeft doorgevoerd blijft D66 bezorgd over de mensenrechtensituatie in Turkije, zoals marteling en mishandeling, straffeloosheid, gebrek aan vrijheid van meningsuiting, de positie van mensenrechtenverdedigers en geweld tegen vrouwen. Recentere voorvallen, zoals het hardhandig uiteenslaan van een groep vreedzaam demonstrerende vrouwen die opkwamen voor vrouwenrechten en het vervolgen van kranten die satirische artikelen publiceerden over de premier, laten helaas zien dat Turkije er op het gebied van mensenrechten nog niet is. Ook het bijna zekere verbod op de onderwijsvakbond Egitim-Sen lijkt eerder een stap achter- dan vooruit. De geluiden dat Turkije – buiten de ckeclist van de zes wetten - geen aanwijsbare verbeteringen heeft doorgevoerd sinds de datum van onderhandeling is vastgesteld, vervullen D66 van zorg. De vraag is of de hervormingen met voldoende kracht zijn doorgezet en voldoende zijn doorgedrongen in de Turkse maatschappij om het starten van de onderhandelingen te rechtvaardigen. D66 wil graag een reactie van het kabinet op bovenstaande en wil weten of de regering verdere bronnen (zoals verslagen van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International) heeft geraadpleegd? Hoe staat de regering tegenover de oproep van AI en Human Rights Watch om alle gewetensgevangen onmiddellijk vrij te laten? Zou dit geen voorwaarde voor opening van onderhandelingen moeten zijn? Is er een mogelijkheid om het recent opgerichte EU-agentschap voor mensenrechten een rol te geven in het proces? 6. Cyprus De leden van de D66 fractie betreuren het dat Turkije nog steeds niet over is gegaan tot een erkenning van Cyprus. Het is uitgesloten dat onderhandelingen geopend kunnen worden als erkenning van een Europese lidstaat (die meeonderhandelt in de IGC) achterwege blijft. De Europese Raad heeft gekozen voor een impliciete erkenning middels ondertekening van het protocol van de douane unie door Turkije. Volgens onze berichten heeft de ondertekening nog niet plaats gevonden. Wanneer is goedkeuring van het Turkse parlement te verwachten en hoe ver voor 3 oktober moet dit volgens de regering gebeuren? Is de regering met ons van mening dat ondertekening in oktober eigenlijk te laat is omdat het dan niet mogelijk is om te achterhalen of het protocol ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Volgens onze informatie is Turkije voornemens een verklaring af te leggen ten tijde van ondertekening waardoor er nog steeds geen sprake zal zijn van erkenning. Is volgens de Nederlandse regering slechts de ondertekening een voorwaarde voor opening van onderhandelingen of ook de impliciete erkenning van Cyprus? Welk opschortingmechanisme is ontwikkeld om te voorkomen dat uitvoering van het protocol te kort schiet? Hoeveel schepen met Cypriotische vlag mogen bijvoorbeeld bij Turkse havens geweigerd worden tot dat to opschorting van de onderhandelingen wordt overgegaan? Hoeveel Cypriotische vliegtuigen mag het overvluchtrecht geweigerd worden etc? Klopt het dat de Turkse regering vindt dat dit soort activiteiten tot het vrije dienstenverkeer behoren en dus niet onderdeel uit zullen maken van de douane-unie? Hoe staat de regering daar tegenover? Kan de regering verder aangeven hoe de motie Laan c.s. over Cyprus is uitgevoerd? Welk concreet stappenplan ligt er met betrekking tot de terugtrekking van Turkse troepen van Noord Cyprus? Zijn er concrete afspraken met betrekking tot het stoppen van migratie van kolonisten uit Anatolie? Hoe wordt voorkomen dat lopende de onderhandelingen de exploitatie van Grieks-Cypriotische eigendommen doorgaat terwijl dit in strijd is met uitspraken van het Europese Hof? 7. Armeense genocide De fractie van D66 is teleurgesteld in de krampachtige manier waarop in Turkije met de genocide op de Armeniërs wordt omgegaan. Na een eerste positief gebaar – het openen van de archieven voor historici – is er eigenlijk geen vooruitgang geboekt. Wat is nu precies de strafrechtelijke positie van iemand die de genocide noemt? Ziet de regering positieve ontwikkelingen? Wanneer is Turkije voornemens de grens met Armenië weer te openen, ook in het kader van de criteria met betrekking tot “goed nabuurschap” zoals genoemd in het onderhandelingskader? D66 denkt ook op dit onderwerp aan een stappenplan om tijdens de onderhandelingen druk op de ketel te houden. Hoe staat de regering daartegenover? Is het een bewuste keuze van de regering om het woord “genocide” in haar brief niet te gebruiken? Hoe omschrijft de regering de gebeurtenissen dan wel? 8. Conclusie De D66-fractie ziet het starten van de onderhandelingen met Turkije als een belangrijke gebeurtenis, die een brug slaat tussen west en oost en bijdraagt aan de stabiliteit van de regio. De toetredingsonderhandelingen bieden ook een uitgelezen kans om echt werk te maken van het herstel van vertrouwen van de Nederlanders in Europa, zeer noodzakelijk gezien de uitslag van het referendum over de Grondwet. Een eerste stap is door te laten zien dat de voorwaarden voor de toetredingsonderhandelingen ook echt harde en duidelijke voorwaarden zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor het waarborgen van de democratische rechtsbeginselen van Europa, maar ook om de druk op de hervormingen in Turkije hoog te houden. Er zijn verontrustende berichten over de voortgang van de hervormingen en de mensenrechtensituatie in Turkije. Ook is er nog geen duidelijkheid met betrekking tot het eindigen van de bezetting van Cyprus. De regering kan vooralsnog niet rekenen op de automatische instemming van de leden van D66 voor het starten van de toetredingsonderhandelingen op 3 oktober. Van belang zullen zijn: erkenning van Cyprus en aantoonbare voortgang op het gebied van rechtstatelijke hervormingen en mensenrechten.