/

Back to home page

Human Rights

Kehitysapu

   Thu 02/12/1999

Parlamentin jäsenet haluavat arvioida EU:n kolmannen maailman maille antaman avun tehokkuutta ja ottavat Tansanian esimerkkitapaukseksi. Jäsenet haluaisivat, että komission jäsen antaisi yksityiskohtaiset tiedot aikaisemmin myönnetystä avustuksesta, nykyisestä avusta sekä yhteenvedon EU:n myöntämien varojen yhteydessä esiintyneistä petoksista, huonosta hallinnosta ja korruptiosta.

Lisäksi jäsenet haluavat arvioida sitä, miten EU:n on tutkinut näitä tapauksia ja miten se on onnistunut perimään takaisin menetettyjä varoja. Lopuksi jäsenet haluaisivat tietää, lopetettiinko avun myöntäminen tapauksissa, joissa menetettyjä määriä ei onnistuttu perimään takaisin? Jos vastaus on kielteinen, miksi sitä ei lopetettu? Voiko komission jäsen vakuuttaa jäsenille, että hän ja hänen yksikkönsä antavat jäsenille täyden oikeuden tutustua kaikkiin asiakirjoihin, tutkinnan alaisina olevat tapaukset mukaan lukien, ja että kyseisessä maassa oleva EU:n edustusto tekee täysipainoista yhteistyötä jäsenten kanssa jäsenten hankkiessa tietoja tarkoituksenaan laatia asiasta selvitys parlamentille?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0069+0+DOC+XML+V0//FI