/

Back to home page

Human Rights

Ontwikkelingshulp

   Thu 02/12/1999

De leden van het Europees Parlement zouden de efficiëntie willen beoordelen van de EU-hulp aan derdewereldlanden en zijn van plan Tanzania als voorbeeld te nemen. De leden van het Europees Parlement verzoeken de Commissaris alle details te verstrekken, zowel over de in het verleden verleende bijstand als over de hulp op dit ogenblik, alsmede een overzicht van fraude, slecht management en corruptie in verband met geld en middelen die door de EU werden verstrekt

Voorts willen de leden van het Europees Parlement evalueren hoe de EU dergelijke gevallen heeft onderzocht en in hoeverre ze erin is geslaagd de verliezen terug te vorderen. En tot slot, heeft de EU, wanneer de verliezen niet konden worden teruggevorderd, de hulp opgeschort ? Zo niet, waarom niet? Kan de Commissaris de leden van het Europees Parlement ervan verzekeren dat hij en zijn departement de leden van het Europees Parlement volledige toegang zullen verlenen tot alle documenten, met inbegrip van zaken waarin een onderzoek aan de gang is, en dat de EU-delegatie in het land in kwestie volledig met de leden van het Europees Parlement zal meewerken in hun missie om aan het Parlement verslag uit te brengen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0069+0+DOC+XML+V0//NL