/

Back to home page

Human Rights European Parliament

Schending EVRM door Nederlandse noodwet drugskoeriers

   Thu 18/04/2002

Onlangs (5 maart 2002) aanvaardde Nederland twee noodwetten inzake de detentie van cocaïnesmokkelaars. Wat wel en niet toelaatbaar is bij de behandeling van gedetineerden is in Nederland vastgelegd in drie beginselenwetten. De noodwetten stellen deze beginselenwetten tijdelijk buiten werking voor een specifieke categorie arrestanten. De Nederlandse regering beroept zich hiervoor op een noodsituatie wegens "grote capaciteitsproblemen in de huizen van bewaring en gevangenissen".

In afwijking van wat in Nederland gebruikelijk is, kunnen dankzij deze wetswijzigingen verdachten straks in één cel worden opgesloten met reeds veroordeelden, en minderjarigen met meerderjarigen. Daarnaast worden beperkingen opgelegd aan o.a. de mogelijkheden voor zinvolle tijdsbesteding, het recht op bezoek, de toegang tot reclassering en de mogelijkheden voor beroep. Dit lijkt strijdig met internationale criteria zoals o.a. vastgelegd in de "substantive sections" van de algemene rapporten van het Europees Comité ter Bestrijding van Foltering en Onmenselijke Behandeling (CPT), en met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Artikel 6 van het EU-Verdrag en het Handvest van Grondrechten van de EU bevestigen het fundamentele belang dat de EU hecht aan mensenrechten. Omdat zij de relevante beraadslagingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (RvE) mag bijwonen (Regeling tussen de RvE en de EG van 16 juni 1987) en op grond van artikel 303 van het EG-Verdrag kan en mag de Commissie ook mensenrechtenzaken aan de orde te stellen bij de RvE, die direct zeggenschap heeft op dit gebied.

  1. Is de Commissie bekend met de inhoud van genoemde Nederlandse wetten?
  2. Deelt zij mijn bezorgdheid dat fundamentele beginselen, als vervat in het EVRM en de rapporten van het CPT, hierdoor in het gedrang komen?
  3. Welke mogelijkheden ziet zij om deze problematiek aan te kaarten bij de Nederlandse regering?
  4. Is zij bereid deze kwestie onder de aandacht te brengen van de Raad van Europa voor nader onderzoek?
  5. Indien een soortgelijke situatie zich zou voordoen in een kandidaat-lidstaat, wat voor stappen zou de Commissie dan kunnen nemen, en zou dit onderwerp zijn van de jaarlijkse voortgangsverslagen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1115+0+DOC+XML+V0//NL