/

Back to home page

Human Rights

Skydd av homosexuella i kandidatlandet Rumänien

   Tue 16/01/2001

Är Europeiska kommissionen beredd att så snabbt som möjligt hänvända sig till Rumäniens nyvalde president Iliescu, i anledning av att artikel 200 i landets strafflag (diskriminering av homosexuella) fortfarande gäller?

Ämnar Europeiska kommissionen göra klart för Rumäniens president att det är ett villkor för att Rumänien skall kunna gå med i EU att denna artikel i landets strafflag upphävs?

 

Vilka projekt finansierar EU i kandidatländerna för att motverka fördomar mot och diskriminering av homosexuella?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-4142+0+DOC+XML+V0//SV