/

Back to home page

Human Rights

Skydd för mänskliga rättigheter i Moldava - homosexualitet

   Mon 11/12/2000

Känner kommissionen till incidenten den 23 september 2000, då den moldaviska polisen synnerligen maktfullkomligt störde ett möte med organisationen Curcubeul (Regnbågen) och förklarade det för olagligt? Curcubeul är den enda organisation som bevakar de homosexuella männens och kvinnornas intressen i Moldavien, och är ansluten till det internationella förbundet för homosexuella och lesbiska (the International Gay and Lesbian Association). Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit eller tänker den vidtaga för att framhålla för den regeringen i Moldava att ett sådant beteende inte stämmer överens med europeiska normer och värderingar och uppmana till att de berörda polismyndigheterna får påpekat vilka regler som gäller?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2000-0966+0+DOC+XML+V0//SV