/

Back to home page

Human Rights

Udviklingshjælp

   Thu 02/12/1999

Medlemmer af Europa-Parlamentet vil gerne vurdere effektiviteten af EU's bistand til tredjeverdenslande og ønsker at bruge Tanzania som eksempel. Vil Kommissionen give medlemmerne alle oplysninger om tidligere og nuværende bistand samt en oversigt over fejl og forsømmelser og korruption i forbindelse med de midler og ressourcer, som EU har stillet til rådighed? Medlemmerne ønsker desuden at vurdere, hvorledes EU har efterforsket sådanne tilfælde, og i hvilket omfang det er lykkedes at få dækning for eventuelle tab. Har EU suspenderet bistanden, når det ikke har været muligt at få dækning for tabene? Hvis ikke, hvorfor? Kan kommissæren forsikre medlemmerne, at han og hans tjenestegrene vil give medlemmerne fuld adgang til alle dokumenter, herunder sager under efterforskning, og at EU-delegationen i det pågældende land vil samarbejde fuldt ud med medlemmerne i varetagelsen af den opgave at aflægge beretning til Parlamentet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0069+0+DOC+XML+V0//DA