/

Back to home page

Human Rights

Utvecklingsbistånd

   Thu 02/12/1999

Europaparlamentets ledamöter önskar utvärdera hur effektiv EU:s biståndsverksamhet är i utvecklingsländerna och har för avsikt att ta Tanzania som exempel. Ledamöterna vill att den ansvarige kommissionsledamoten lägger fram detaljerade uppgifter om tidigare bistånd, nuvarande bistånd och ett sammandrag över bedrägerier, bristfällig förvaltning och korruption i anslutning till de medel och resurser som EU har tilldelat. Vidare har ledamöterna för avsikt att bedöma hur EU har undersökt sistnämnda fall och huruvida man har lyckats återkräva förlorade medel. Har EU slutligen, i fall då det inte varit möjligt att återkräva belopp, dragit tillbaka biståndet? Om inte, varför? Kan kommissionsledamoten försäkra ledamöterna att han och hans avdelning kommer att ge ledamöterna full tillgång till samtliga handlingar, inbegripet ärenden som håller på att utredas, och att EU-delegationen i det berörda landet kommer att samarbeta fullt ut med Europaparlamentets ledamöter vars uppgift är att rapportera till parlamentet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0069+0+DOC+XML+V0//SV