/

Back to home page

Law and Liberties

Informationsudveksling om helbredsrisici for militærpersonale

   Mon 05/02/2001

Som bekendt er man i hele Europa foruroliget over den mulige toksiske fare ved forarmet uran i ammunition brugt af NATO-soldater.

Witten/Herdecke-Universitetet i Tyskland har foretaget en undersøgelse af radarteknikere i den tyske hær, der har arbejdet med raketafværgesystemerne Hawk og Patriot. Af 99 undersøgte tidligere radarteknikere har 69 fået kræft. 24 af dem er i mellemtiden afgået ved døden. Dette oplyste den tyske tv-sender, ZDF, den 13. januar 2001.
 
1. Er Rådet bekendt med disse oplysninger?
 
2. Deler Rådet den opfattelse, at den usikkerhed, der hersker omkring arbejdstagernes helbred i Europas hære, vil kunne skade den fælles forsvarspolitik?
 
3. Deler Rådet i bekræftende fald den opfattelse, at oplysninger vedrørende europæisk militærpersonales helbred henhører under traktatens artikel 16, og at medlemsstaterne skal orienteres om alle oplysninger vedrørende ovennævnte og andre sager, så snart de foreligger?
 
4. Råder de medlemsstater, hvis militær arbejder med Hawk- og Patriot-raketafværgesystemer, for øjeblikket over de foreliggende oplysninger om de eventuelt skadelige virkninger af disse systemer? Hvordan koordineres denne informationsudveksling?
 
5. Agter Rådet jf. traktatens artikel 21 at underrette Europa-Parlamentet om ovenstående og eventuelt dermed forbundne sager?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0186+0+DOC+XML+V0//DA