/

Back to home page

Law and Liberties

Informationsutbyte när det gäller hälsorisker för militär personal

   Mon 05/02/2001

Som bekant har det i hela Europa uppstått en oro med anledning av den möjliga risken för förgiftning från utarmat uran i ammunition som används av NATO-soldater.

Witten/Herdecke-universitetet i Tyskland har gjort en undersökning bland radartekniker i den tyska armén som arbetat med luftförsvarssystemen Hawk och Patriot. Av de 99 före detta radiotekniker som undersökts har 69 fått cancer och av dem har 24 sedan dess avlidit. Detta meddelade den tyska tv-kanalen ZDF den 13 januari i år.

 

1. Känner rådet till dessa upplysningar?

 

2. Delar rådet min uppfattning att oro för hälsan för dem som arbetar i Europas arméer skulle kunna skada den gemensamma säkerhetspolitiken?

 

3. Om så är fallet, delar rådet min uppfattning att information när det gäller hälsan för europeisk militär personal faller under artikel 16 i EU-fördraget och att all information när det gäller ovannämnda och andra frågor måste utbytas mellan medlemsstaterna så snart den blir tillgänglig?

 

4. Utbytes för närvarande tillgänglig information om de eventuellt skadliga effekterna av luftförsvarssystemen Hawk och Patriot mellan de medlemsstater vars militär arbetar med dessa system? Hur samordnas detta informationsutbyte?

 

5. Avser rådet att i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget hålla Europaparlamentet informerat om ovanstående och andra liknande ärenden?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0186+0+DOC+XML+V0//SV