/

Back to home page

Dutch Politics Secular State Law and Liberties CDA D66

Motie godslastering toch ingediend

   Wed 17/11/2004

D66 heeft toch een motie ingediend om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen. CDA-minister Donner en VVD-minister Verdonk hadden gevraagd hier van af te zien. Volgens kamerlid Lousewies van der Laan is het nodig dat de politiek snel duidelijkheid geeft over hoe we in Nederland met religie en de vrijheid van meningsuiting omgaan. ‘Nu minister Donner dit debat heeft geopend, moeten we als politiek een duidelijk signaal naar de samenleving uitsturen dat iedereen en elke mening in Nederland gelijkwaardig is; een godsdienstig gevoel telt in Nederland precies zo zwaar als andere gevoelens’. D66 benadrukt dat het schrappen van het wetsartikel over godslastering niet tot doel heeft mensen te stimuleren elkaar te beledigen. ‘Integendeel,’ zegt Van der Laan. ‘Wat D66 betreft kan het debat in Nederland een heel stuk fatsoenlijker. Maar het is een illusie te denken dat je dit via het strafrecht kunt beïnvloeden. Dit is iets dat we als samenleving zelf moeten doen. Het beste dat de overheid kan bijdragen, is duidelijkheid dat we ieders mening op gelijke wijze moeten respecteren’. Overigens blijft ook na het schrappen van het artikel de mogelijkheid om naar de rechter stappen voor wie zich in een geloofsbeleving gekwetst voelt. ‘Maar dan op dezelfde manier en volgens dezelfde wetsartikelen waarin ook andere beledigingen worden behandeld. Ik zie werkelijk niet in waarom “domme christen” een zwaardere belediging zou zijn dan een belediging als “domme neger” of “domme Marokkaan”’. Van der Laan gelooft er niets van, dat moslims in Nederland nu angstig zijn dat ze zonder dit wetsartikel sneller zullen worden beledigd. ‘De meeste moslims zijn gewoon volwassen, verstandige mensen die ook satire en spot op de juiste manier weten te interpreteren. En voor extreme gevallen van belediging kunnen zij nog steeds naar de rechter stappen. Bovendien, we spreken altijd over integratie van nieuwkomers in de samenleving, terwijl we maar slecht kunnen aangeven waarín nieuwkomers dan precies moeten integreren. De gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt lijkt mij zo’n belangrijke Nederlandse norm, net als de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. Dus moeten we niet dubbelzinnig zijn door gelovigen anders en meer te beschermen dan niet-gelovigen. Het is goed als we daar juist op dit moment helder over zijn. Dan levert de discussie die Donner op zo’n ongelukkig moment heeft aangezwengeld nog iets goeds op’.

 

De tekst van de motie, die volgende week in stemming komt, is als volgt:

Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de wet gelijke bescherming moet bieden tegen belediging of krenking wegens godsdienst, levensbeschouwing, ras, en hetero- of homoseksuele gerichtheid; overwegende, dat die bescherming afdoende geregeld is in artikel 137c en verder van het Wetboek van Strafrecht; overwegende dat de artikelen 147 en 147a van het Wetboek van Strafrecht in het verleden nauwelijks gebruikt zijn en in de praktijk geen toegevoegde waarde hebben bovenop artikel 137c en verder; overwegende, dat belediging wegens godsdienst niet op andere wijze behandeld moet worden dan belediging op andere gronden; verzoekt de regering de betrokken wetsbepalingen te heroverwegen en daarbij de gevoelens van de meerderheid van de Kamer in acht te nemen; en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van der Laan