/

Back to home page

Law and Liberties European Parliament

nformatie-uitwisseling over gezondheidsrisico's militair personeel

   Mon 05/02/2001

Zoals u bekend, is er Europabreed onrust ontstaan naar aanleiding van het mogelijke toxische gevaar van het verarmd uranium dat voorkomt in door NAVO-soldaten gebruikte munitie.

De universiteit van Witten-Herdecke in Duitsland heeft een onderzoek gehouden onder radartechnici in het Duitse leger die werkten met de raketafweersystemen Hawk en Patriot. Van de 99 onderzochte voormalige radartechnici hebben er 69 kanker gekregen. Vierentwintig van hen zijn inmiddels overleden. Dit werd op 13 januari jl. door de Duitse zender ZDF bekend gemaakt.

  1. s de Raad bekend met dit laatste bericht?
  2. Deelt de Raad mijn mening, dat onrust over de gezondheid van werknemers in de legers van Europa het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid zou kunnen schaden?
  3. Zo ja, deelt de Raad mijn mening dat informatie die betrekking heeft op de gezondheid van Europees militair personeel onder artikel 16 van het Verdrag valt en dat alle informatie met betrekking tot bovengenoemde en andere zaken moet worden gedeeld door de lidstaten zodra zij beschikbaar komt?
  4. Wordt de beschikbare informatie over de mogelijk schadelijke effecten van de Hawk- en Patriot-raketafweersystemen momenteel gedeeld door de lidstaten wier militairen met deze systemen werken? Hoe wordt deze informatie-uitwisseling gecoördineerd?
  5. Is de Raad voornemens om conform artikel 21 van het Verdrag het Europees Parlement over bovenstaande en eventueel gelieerde zaken op de hoogte te houden?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0186+0+DOC+XML+V0//NL