/

Back to home page

Law and Liberties

Sotilaiden terveysvaaroja koskeva tiedonvaihto

   Mon 05/02/2001

Kuten tiedätte kannetaan NATO-sotilaiden ammusten sisältämän köyhdytetyn uraanin mahdollisesti aiheuttamasta myrkytysvaarasta huolta koko Euroopassa.

Witten-Herdecken yliopisto Saksassa tutki Hawk- ja Patriot-ohjustorjuntajärjestelmien parissa työskennelleitä Saksan armeijan tutkateknikkoja. Tutkimuksesta ilmeni, että 99:stä entisestä tutkateknikosta 69 sai syövän ja heistä on 24 sittemmin kuollut. Saksalainen ZDF-televisioasema julkisti tiedot 13. tammikuuta 2001.

 

1. Onko neuvosto selvillä näistä tuoreimmista tiedoista?

 

2. Onko neuvosto kanssani yhtä mieltä siitä, että yhteisön armeijoiden työntekijöiden terveyttä kohtaan tunnettu huoli voi vahingoittaa yhteistä turvallisuuspolitiikkaa?

 

3. Jos neuvosto jakaa näkemykseni, onko se kanssani yhtä mieltä myös siitä, että yhteisön sotilashenkilöstön terveyttä koskevat tiedot kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan soveltamisalaan ja että kaikki edellä mainittuun kysymykseen tai muihin asioihin liittyvät tiedot on annettava jäsenvaltioille heti kun ne tulevat saataville?

 

4. Onko Hawk- ja Patriot-ohjustorjuntajärjestelmien mahdollisia haitallisia vaikutuksia koskevat tämänhetkiset tiedot nyt jaettu niille jäsenvaltioille, joiden sotilashenkilöstö on tekemisissä kyseisten järjestelmien kanssa? Miten tämä tiedonvaihto on koordinoitu?

 

5. Aikooko neuvosto Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti pitää Euroopan parlamentin tilanteen tasalla edellä mainitun ja muiden mahdollisesti asiaan liittyvien kysymysten suhteen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0186+0+DOC+XML+V0//FI